Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Hovedinnhold

Denne gruppen har nå innlemmet seg i gruppen for Liberalisme, politikk, etikk og miljø. Denne var tidligere en selvstendig forskningsgruppe. Da var gruppens overordnete problemfelt utfordringene vi som samfunn og enkeltmennesker står overfor i møte med miljøproblemene. Vi jobber både med deskriptive og normative spørsmål. Miljøproblemenes store alvor og kompleksitet trenger filosofisk analyse, men også en diskusjon av normative spørsmål og forslag til handlingsalternativer for enkeltmennesker og samfunn. Dette vil fortsatt være tema for diskusjoner i den nye gruppen.