Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
News

Professor Erik Brown pensjonerer seg

Professor Erik Brown trår i disse dager inn pensjonistenes rekker. Dette ble markert i form av Browns avskjedsforelesning "Personal identity - an attempt at a new approach" som ble avholdt 10. oktober; og med etterpåfølgende festivitas på Knut Fægris hus. Professor emeritus Kåre Johnsen har i denne forbindelse skrevet følgende kollegiale ord:

Erik Browns avskjedsforelesning og -fest
Erik Brown - forelesning og fest
Foto/ill.:
Kirsten Bang

Hovedinnhold

Professor Erik Brown fylte 70 år i september, og  er gått over til å bli emeritus. Erik tok magistergraden  i 1970. Dette var starten på en lang karriere på instituttet: Etter magistergraden var han hjelpelærer inntil han ble forskningsstipendiat i 1974.  I 1979 tok han dr. philos graden, og han ble fast ansatt som førsteamanuensis i 1986.  Siden 1993 har han virket som professor.

Doktorgradsavhandlingen, som har tittelen Nødvendighet, referanse og apriori kunnskap: en analyse av ulike typer nødvendige påstander, deres innbyrdes forhold og vårt kunnskapsforhold til dem, tar opp problemstillinger omkring ontologi (modalitet) og epistemologi, med bakgrunn i Saul Kripkes teorier. Analytisk epistemologi og ontologi har vært et grunntema i Eriks filosofiske forskning fra magistergraden fram til i dag . Men Erik utvidet tidlig interessefeltet til også å gjelde etikk og sinnsfilosofi; også i disse disiplinene har han levert betydelige arbeider. Hans samlede publikasjonsliste er omfattende og spenner over et mangfold av tema. Det som i særlig grad kjennetegner Eriks filosofiske arbeider er grundighet og detaljrik fenomenologisk observasjon – evnen til å se en problemstilling innenfor en vid kontekst av fenomener som er relevante for forståelsen av problemstillingen.

Eriks innsats på instituttet har spent over et vidt felt. I tillegg til hans forskningsinnsats har han hatt undervisning på  alle nivåer i faget, og vært veileder for to doktorander. Han har også bidratt med en lærebok til examen philosophicum. I perioden 1988 -1989 var han styrer ved instituttet, og han var nestleder 2010- 2013. Gjennom hele sitt virke på instituttet  har han vært en betydelig bidragsyter til den fagpolitiske debatten på instituttet. I råd og styrer ble Eriks synspunkter lyttet til og lagt vekt på.  Erik har vært en meget respektert  medarbeider ved instituttet.

Erik har vært en samvittighetsfull lærer. Hans undervisning har vært preget av et sterkt fokus på pedagisk omsorg for studentene, uansett nivå. Raushet med egen tid har hele tiden kjennetegnet hans undervisningsgjerning.

På det sosiale planet vil man imidlertid ikke først og fremst huske Erik som en alvorstynget person –  kanskje snarere som et muntert innslag i kollegiet, som  gjerne deltok på sosiale aktiviteter i forlengelsen av de faglige. Han har vært en av dem som i særlig grad har bidratt til det kollegiale samholdet på instituttet.

Instituttet vil takke Erik for alt han har betydd for instituttet, og ønske ham lykke til som emeritus. Selv om han nå er løst fra sine plikter, håper instituttet at han fremdeles vil gi bidrag til forskningen og den filosofiske debatten.