Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Studietilbud

John Rawls: Rettferdighet som rimelighet

Våren 2016 tilbyr Institutt for filosofi og førstesemesterstudier kurset "John Rawls: Rettferdighet som rimelighet". Kurset kan legges opp både som 200- og 300-emne.

Bilde av Rawls og sitatet: The bad man desires arbitrary power. What moves the evil man is the love of injustice.
John Rawls
Foto/ill.:
http://www.azquotes.com/

Hovedinnhold

Kursomtale

Kursomtale

John Rawls blir av mange regnet som den viktigste politiske filosofen i det 20 århundre. I A Theory of Justice (1971) legger han fram en helt ny rettferdighetsteori, som han kaller Rettferdighet som rimelighet, og som bygger på to rettferdighetsprinsipper. Rettferdighetsprinsippene og argumentene Rawls ga for dem satte i gang en diskusjon av rettferdig fordeling av goder som fremdeles pågår.

I dette kurset skal vi se nærmere på noen av Rawls sene arbeider, hvor han videreutvikler perspektivene i den teorien om rettferdighet som han presenterte i A Theory of Justice. I boken Rettferdighet som rimelighet. En reformulering, som ble gitt ut på engelsk i 2001, forfølger Rawls to målsetninger. Den ene er å rette opp feil fra A Theory of Justice, og den andre er å integrere de viktigste innsiktene Rawls kom fram til i en rekke essay fra 1974 og utover.  Boken gir derfor et helhetlig bilde av Rawls som politisk filosof og egner seg godt for en presentasjon av Rawls’ grunnleggende innsikter. Blant de spørsmålene vi skal ta opp er hvilken rolle politisk filosofi kan spille, hvilke rettferdighetsprinsipper som bør regulere at samfunn, hvorfor vi bør velge disse rettferdighetsprinsippene, samt hvilke regimer som best sikrer at rettferdighetsprinsippene kan realiseres (kapitalisme, velferdsstat, sosialisme, eller det Rawls kaller et eierskapsdemokrati).

Boken Folkenes Lov (utgitt på engelsk i 1999) utvidet rekkevidden for rettferdighetsteorien. Spørsmålet er hva som skal til for å oppnå rettferdighet internasjonalt, gitt de store forskjeller som eksisterer mellom forskjellige folkegrupper. Rawls foreslår også her et sett av rettferdighetsprinsipper og presenterer argumenter for sitt syn. Boken ble møtt av kraftig kritikk fra noen av Rawls’ tidligere elever. Kritikerne hevdet posisjonen Rawls forsvarte i Folkenes Lov var illiberal og potensielt farlig fordi Rawls argumenterte for at man i det internasjonale samfunn må anerkjenne folkegrupper selv om de ikke garanterer et fullt sett av liberale rettigheter for sine borgere. 

I essayet «En reformulering av ideen om offentlig fornuft», som ble publiserte i 1997, diskuterer Rawls blant annet hvilke grunner som kan benyttes når man diskuterer konstitusjonelle kjernespørsmål og spørsmål om grunnleggende rettferdighet. Når slike spørsmål diskuteres, mener Rawls, er det bare frittstående politiske argumenter som kan benyttes, og ikke religiøs, filosofisk eller moralsk argumentasjon.

I emnet vil vi gjennomgå og diskutere de tre nevnte tekstene samt lese og diskutere viktige kritiske tekster fra kommentarlitteraturen. Samlet vil dette gi et godt utgangspunkt for å forstå og ta stilling til en rekke sentrale problemstillinger i politisk filosofi.

Litteratur

Litteratur
Rawls, John (2001): Rettferdighet som rimelighet. En reformulering. Oslo. Pax Forlag.
Rawls, John (2006): Folkenes Lov. Oslo. Libro Forlag.
Rawls, John (2006) En reformulering av ideen om offentlig fornuft. I Rawls, John (2006) Folkenes Lov. Oslo. Libro Forlag.

Alle tekstene kan kjøpes på Akademia.