Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Studietilbud

Miljøetikk - våren 2017

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier tilbys kurset ”Miljøetikk”. Kurset kan tas på 100-, 200 og 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon om de alternative kurskodene.

Bilde av flomrammet område i Hamburg
Illustrasjonsfoto

Hvilken verdi har naturen? Hvordan bør Norge følge opp klimaavtalen som er inngått i Paris? Bør Norge stanse sin olje- og gassproduksjon? Hvordan skal verdenssamfunnet løse klimaproblemet?

Faget miljøetikk tar for seg miljøproblemer satt i et etisk og filosofisk perspektiv med hovedvekt på̊ klimaproblemet. Første delen av kurset er viet diskusjon av ulike syn på naturen. Har naturen egenverdi, eller har den kun verdi for oss mennesker? I hvilken grad er naturvitenskap og samfunnsøkonomiske analyser preget av ulike verdier og natursyn? De ulike oppfatningene av problemet, hvor stort problemet er og hva som kan være mulige løsninger, henger nøye sammen med verdisyn og natursyn. I tillegg vil denne delen av kurset ta opp sentrale spørsmål i dyreetikk, slik som hvilken moralsk status dyr har, om vi har en plikt til å være vegetarianere, og om dyreforsøk er moralsk akseptabelt.


Andre del av kurset er viet sentrale spørsmål og problemstillinger knyttet til klimaendringer. Noen eksempler på slike spørsmål er: Hvem har ansvar for å gjøre noe med globale klimaendringer? Er det kun et politisk ansvar, eller har vi som individer også et moralsk ansvar? Hva er en rettferdig fordeling av klimagasskutt landene i mellom? Hvilket ansvar har vi overfor fremtidige generasjoner?


En grunntanke bak dette kurset er at miljøproblemer fordrer etisk refleksjon. Når vi stiller spørsmål om hva vi bør gjøre, så får vi konkurrerende svar, hvor vekting av verdier blir essensielt. Faget ønsker å utfordre studentene, gjennom de mulighetene litteraturen i pensum tilbyr, til å starte en diskusjon for å finne løsninger på̊ de problemene som reises underveis i kurset. Miljøetikk skal være et kurs som kombinerer etisk og praktisk tenkning, som presenterer konkrete løsninger på hva styresmaktene bør gjøre med miljøproblemer, og hva man faktisk kan gjøre som enkeltindivider.


Kurset legger opp til å være tverrfaglig. Det bør være attraktivt for studenter med ulik bakgrunn, slik som biologi, miljøfag, filosofi og statsvitenskap, for å nevne noen fag. Å samle studenter med ulik utdanningsbakgrunn fører til at kurset blir beriket med mange forskjellige perspektiver.