Hjem
Ansattsider

Fond og legater ved UiB

UiB administrerer L. Meltzers Høyskolefond, Bergen Universitetsfond og Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat, som ansatte kan søke midler fra.

Hovedinnhold

Ansatte

 • Bergen Universitetsfond
  Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen Universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.
   
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritet. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.
   
 • Søk UiB om støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin
  Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre universitet og vitenskapelige høyskoler kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser. Støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden.

Personvernerklæring for Stiftelser

Etiske retningslinjer for forvaltning av kapitalen for Fond og legater

Styret for Fond og legater har vedtatt at det skal være åpenhet om stiftelsenes kapitalforvaltning. Gjeldende etiske retningslinjer for forvaltningen av stiftelsenes kapital finnes her

De etiske retningslinjene bygger på tre grunnlag:

 • Den enkeltes stiftelses formål skal sikres finansiering. Tidsperspektivet er evigvarende og stiftelsenes grunnkapital skal bevares. Stiftelsenes kapital må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand.
 • Stiftelsene skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at stiftelsen medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, systematisk korrupsjon eller miljøødeleggelser.
 • Stiftelsene skal tilstrebe åpenhet om fondet og investeringene.

Retningslinjene bygger også på prinsippet om at det ikke direkte eller indirekte via fond skal investeres i selskaper som NBIM har utelukket fra Statens Pensjonsfond sitt investeringsunivers. Det gjennomføres etisk screening av porteføljen med dette utgangspunkt to ganger årlig. Storebrand kapitalforvaltning AS har fokus på bærekraftige investering. På selskapets sider fremgår det metoder som benyttes for å sikre dette

Forvaltning av kapitalen for Fond og legater

Fonds- og legater ved UiB inngikk i 2012 avtale med Storebrand kapitalforvaltning AS om forvaltning av stiftelsens kapital.

Som grunnleggende prinsipp skal avtalen sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av stiftelsens midler som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet for den respektive stiftelse. Formålet med forvaltningen av midlene er å sikre årlige utdelinger i samsvar med formålet, samtidig som den reelle verdien av kapitalen opprettholdes.

Største delen av stiftelsenes midler er p.t. plassert i følgende portefølje av indeksfond og rentefond:

Pr. 31. august 2017 hadde fondet investert i følgende selskaper:

Storebrand Global Kreditt IG, Storebrand Norsk Kreditt IG, Storebrand Indeks Alle Markeder, Storebrand Global Index I, SPP Emerging Markets SRI, Storebrand Indeks Nye Markeder