Hjem

Ansattsider

Bergen Universitetsfond

Tildeling 2018

Styret har vedtatt følgende estimerte utdelingsbeløp i 2018 for Bergen Universitetsfond: kr. 1 050 000.
Tverrfakultære søknader inntil kr 300.000 og øvrige søknader inntil kr 750.000.

Se tildelinger i 2018.

Utlysning høsten 2017

Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen Universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.

  • Det søkes via UiB sitt søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
  • Databasen åpner 17. oktober, 2017
  • Søknadsfrist er 1. desember, 2017
  • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet kan meldes inn til IT-avdelingen
  • Tildelinger kunngjøres 8. mars, 2018

Om fondet

Bergen Universitetsfond er resultatet av omdanning av 13 eldre fond og legat.
I vedtektene til fondet (§ 2) heter det at:

"Fondet skal bidra til å oppfylle universitetets formålsparagraf med særlig vekt på å fremme grunnforskning, annen vitenskapelig virksomhet og formidling og publisering av forskningsresultater ved Universitetet i Bergen."

Retningslinjer for tildeling fra Bergen Universitetsfond

Godkjent i FOL-møte 19/2/04. Revidert av FOL-styret på sirkulasjon 6.-15. januar 2014. 

§1. Gyldighet.
Retningslinjene nedenfor tar utgangspunkt i fondets vedtekter § 2 og vedtak i Styret for fond og legater ved Universitetet i Bergen, sak 8, 24.9.14.

§2. Fastsetting av den årlige tildelingen.
Styret for fond og legater fastsetter det beløp som hvert år skal stilles til rådighet for utdeling.

§3. Kunngjøring og søknadsfrist.
Forretningsfører kunngjør fondet. Søknad om midler sendes via UiBs elektroniske søknadsdatabase for fond og legater. Søknadsdatabasen skal åpne medio-oktober. Søknadsfrist er 1. desember.

§4. Søknadsbehandling.  
Forretningsfører organiserer arbeidet med behandling av søknadene og legger saken frem for Innstillingsrådet for L. Meltzers høyskolefond og Bergens Universitetsfond. Utvalget fremmer innstilling overfor Styret for fond og legater som gjør vedtak om utdeling.

Innstillingsrådet for Meltzers høyskolefond og Bergens Universitetsfond består av prorektor som leder og viserektor for internasjonale relasjoner og direktør for Forskningsadministrativ avdeling som medlemmer.

§5. Særskilte bestemmelser. 
Ved tildeling av midler skal støtte til formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til vitenskapelige konferanser, workshop o.l. prioriteres. Det vil også være mulig å benytte seg av fondets midler til å støtte forskningsprosjekter eller til initiering av nye forskningsprogrammer, dersom det er ønskelig. Fondets midler kan ikke gå til styrking av universitetets ordinære driftsbevilgning.

§6. Regnskapsføring og overskytende midler.
Midlene skal brukes innen utgangen av 30. juni året etter tildeling. Midler som ikke blir brukt skal tilbakeføres til fondet.

Økonomiavdelingen har opprettet en egen økonomisk rutine for håndtering av midler fra Bergens Universitetsfond.

§7. Utsettelse.
Hovedprinsippet er at midlene skal brukes i den perioden de er tildelt for. En søker som har fått tildelt midler kan søke om utsettelse for bruk av midler hvis det oppstår uforutsette ting som søker ikke rår over. Utsettelse kan ikke gis mer enn en gang, og ikke utover utgangen av året etter tildeling. Det er i utgangspunktet ikke mulig å søke om omdisponering.

Rapportering

Det skal rapporteres faglig til Bergen Universitetsfond i søknadsdatabasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.

Tildelinger 2018
Tildelinger 2017
Tildelinger 2016
Tildelinger 2015
Tildelinger 2014
Tildelinger 2013
Tildelinger 2012
Tildelinger 2011
Tildelinger 2010
Tildelinger 2009
Tildelinger 2008
Tildelinger 2007
Tildelinger 2006
Tildelinger 2005