Hjem
Ansattsider

Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Utlysning av Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat 2023

Til prosjekt i regi av forskere og stipendiater har universitetsstyret vedtatt følgende utdelingsramme for 2022 fra skipsreder Jacob R. Oslen og hustru J. G. Olsens legat: kr. 365.000

I tilllegg til midlene som Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat skal tildele forskere og stipendiater, har styret besluttet at kr. 50.000 skal tildeles studenter og phd-kandidater. Studenter ved UiB oppfordres til å søke studentlegat ved UiB.

Legatmidlene skal bidra til å styrke koblingen mellom utdanning og forskning ved Universitetet i Bergen. Søknader med mål om å bidra til å innlemme mer forskning i utdanning, undervisningsmetoder basert på forskning og involvere studentene i forskningen som foregår i deres fagområder, vil bli prioritert. Det er ønskelig med søkelys på involvering av spesielt bachelorstudenter i aktiv forskning. Det forutsettes formidling fra prosjektene.

Utlysning for 2023

Hvem kan søke:

  • Vitenskapelige ansatte, postdoktorer, stipendiater, PhD kandidater ved UiB kan søke.
  • Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt ved UiB i minst 50% for å kunne søke.
  • Postdoktorer og stipendiater må vise til ansettelse ved UiB ett år frem i tid for å kunne søke.
  • Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater.

Følgende prosjekter prioriteres i tildelingene:

  • Legatmidlene skal bidra til forskningsbasert utdanning med forskningsbaserte undervisningsmetoder som sikrer høy kvalitet i bredden av fagmiljøene.
  • Søknader som bidrar til utvikling gjennom studentaktive undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.
  • Søknader som setter søkelys på aktiv involvering av studenter i forskning i bachelor program vil bli prioritert.
  • Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.
  • Når det gjelder student-initierte prosjekter, vil tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vektlegges.

Vedtekter:

Vedtekter for Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat til Universitetet i Bergen: Vedtekter

Rapportering:

Det skal rapporteres faglig til Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru J. G. Olsens legat i søknadsdatabasen for fond og legater: Søknadsdatabase

Tildelinger 2023:

Midlene stilles til rådighet for prosjektene fra 1.04.22 til 30.06.23.

Det skal opprettes et prosjekt i økonomisystemet. Utgifter som skal dekkes av bevilgningen skal attesteres og anvises i samsvar med gjeldende retningslinjer. Den økonomiske rammen for prosjektet må overholdes, og det forutsettes at det føres kontroll med at forbruket ikke overstiger tildelingen.

Tildelinger 2023

Tidligere tildelinger:

Tildelinger 2022

Tildelinger 2021

Tildelinger for 2018

Tildelinger for 2017

Tildelinger for 2016