Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Definisjoner H2020

På denne siden finner du forklaring på noen av de mest brukte ord og uttrykk i H2020

Hovedinnhold

 • GA - Grant Agreement (kontrakten)
   
 • AMGA - Annotated Grant Agreement (dokument som forklarer kontraktsartiklene)
   
 • Participant portal - EU sin portal/nettside der man finner all informasjon om H2020, samt søker om prosjekt og administrerer prosjekt som er innvilget.
   
 • Action – prosjekt
   
 • Prosjekttyper (mest vanlige ved UiB):

  RIA – Research and Innovation action
  IA – Innovation action
  CSA – Coordination and support action
  ERC – European Research Council
  MSCA - Marie Sklodowska Curie action
   

 • Work package - Arbeidet som skal utføres i prosjektet er som oftest delt inn i arbeidspakker (i ERC prosjekt er dette ikke et krav). Et prosjekt kan ha alt fra et par til over 10 arbeidspakker. Hver arbeidspakke er beskrevet i Annex 1, og angir også hvor mange månedsverk hver partner planlegger å levere til den aktuelle arbeidspakken.
   
 • Eligible costs - Definisjonen på de kostnadene EU godkjenner og tilbakebetaler.
   
 • Non-eligible costs/ineligible costs - EU definerer i kontrakten en rekke kostnader som ikke godkjennes.
   
 • Direct costs - Kostnader som kan knyttes til, og dokumenteres, direkte til det aktuelle prosjektet.
   
 • Indirect costs/overhead - De indirekte kostnadene er som kjent kostnader som ikke kan knyttes direkte til ett bestemt prosjekt (for eksempel strøm, telefon, husleie) I H2020 gir EU en 25% påslag på de direkte kostnadene til å dekke indirekte kostnader.
   
 • Reimbursement rates - De prosentvise satsene som EU dekker. I H2020 skal EU i utgangspunktet dekke 100% av de totale godkjente (eligible) kostnadene, inkludert 25% indirekte kostnader.
   
 • Form  C - Form C er EU sitt offisielle skjema for å rapportere kostnadene som har påløp i en prosjektperiode, og beløpet man ber om å få tilbakebetalt fra EU.
   
 • Certificate on the financial statement (CFS) - Når de rapporterte direkte kostnadene til EU er lik eller overstiger Euro 325 000 må man levere en CFS sammen med Form C. CFS er en revisjonsrapport utstedt av organisasjonens egen revisor.
   
 • Coordinator - Institusjon ansvarlig for koordineringen av et prosjekt, benyttes også om den ansvarlige vitenskapelige forskeren hos koordinator.
   
 • Beneficiary - Institusjon som er partner i prosjektet.
   
 • Third party - En hvilken som helst organsiasjon/juridisk enhet som ikke har signert eller er tilknyttet kontrakten (Grant Agreement).

 

Siden oppdateres av Hege D. Høiland