Hjem
Ansattsider
Strategien

Universitetets strategi skal revideres

Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.

Portrett av Margareth Hagen
LEDER REVISJONEN: Prorektor Margareth Hagen skal lede arbeidet med å justere virkemidler og delmål i UiB sin strategi.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I samsvar med universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» og plan for oppfølging av denne, skal UiBs strategi evalueres innen 2019. Det legges ikke opp til en nyskriving av strategien, men en justering av den operative delen med virkemidler og delmål.

- Universitetet i Bergen skal være et forskningsintensivt universitet med stor faglig bredde. I tråd med strategien skal vi fortsatt arbeide for å gi UiB en tydelig profil, men vi tar nå en gjennomgang for å se om vi har de riktige virkemidlene for å nå ambisjonene våre, sier sier prorektor Margareth Hagen som skal lede revisjonsarbeidet. 

I samsvar med universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» og plan for oppfølging av denne, skal UiBs strategi evalueres innen 2019. Det legges ikke opp til en nyskriving av strategien, men en justering av den operative delen med virkemidler og delmål.

Store endringer

Grunnen til dette er at UiB siden strategien ble vedtatt i 2016 har opplevd betydelige institusjonelle endringer, store nasjonale reformer, formelle endringer i våre rammebetingelser og en rekke nye ambisiøse nasjonale og internasjonale målsetninger. Vi vil samtidig gå gjennom delmålene for å vurdere om vi er i rute og om disse fortsatt gir god nok drahjelp til å bygge gode forsknings- og undervisningsmiljø.

- Selv om de fire hovedmålene i strategien skal være de samme, er det viktig å se på virkemidlene og hvordan vi skal jobbe for å nå målene våre. UiB skal være oppdatert, og handlingsrettet i møte med nye utfordringer. Vi har også blitt beriket med et nytt fakultet, KMD, sier Hagen.

Målet er at revisjonsarbeidet skal danne et godt grunnlag for universitetsstyret når de skal vedta en revidert strategi tidlig i 2019.

Spør ansatte og studenter

I arbeidet med å justere strategien vil det bli formulert spørsmål som fakultetene vil bli bedt om å kommentere og følge opp.

- Det er dekanene som skal utgjøre strategirevisjonens arbeidsgruppe. Det er naturligvis også viktig for oss å involvere ansatte og studenter i det arbeidet vi nå går i gang med. Vi vil derfor å arrangere innspillmøter og fakultetsbesøk for å få frem synspunkt fra fagmiljøene, sier Hagen.

Sikring av et inkluderende og godt arbeidsmiljø vil få særlig oppmerksomhet. Studentparlamentet vil bli invitert til å involvere seg i arbeidet gjennom jevnlige møter med deres arbeidsutvalg og, om ønskelig fra studentenes side, et eget møte der alle studentene ved UiB inviteres.

Breiere og mer digitalt

Siden strategien ble vedtatt har UiBs handlingsrom og rammer endret seg betydelig. Ikke minst har UiB har blir et større og breiere lærested med etableringen av Fakultetet for kunst, musikk og design (KMD) i 2017. I tillegg har den store strukturreformen av institusjonene i norsk høyere utdanning gitt relativt store endringer i både samarbeids- og konkurransesituasjonen i sektoren.

- Vi har fått en rekke Stortingsmeldinger og føringer som setter universitetet i sentrum for mye av regjeringens planer for å møte endringer i samfunnet. Det stilles store forventinger til sektoren som endringsagenter. Det er viktig at vi som universitet svarer på disse forventingene med utgangspunkt i det brede og sterke fagmiljøet og kjerneoppgavene vi representerer. Kvalitetsmeldingen, Humaniorameldingen, utviklingen av lærer- og lektorutdanningen, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og FNs bærekraftmål er noen eksempler på planer som vi skal samspille med.

I tillegg vil konsekvensen av den økende digitaliseringen bli et viktig stikkord for revisjonen. Store organisasjoner som UiB møter spennende muligheter til organisasjonsutvikling, samtidig som digitaliseringen også vil gi innovasjoner innenfor områder som studiekvalitet, formidling, lagring og sikring av forskning for å nevne noen områder.

Planene for revisjon av strategien ble vedtatt på møtet i Universitetsstyret 15.mars.