Hjem
Ansattsider
Internkontroll

Helhetlig internkontroll

Internkontroll handler om styring og det er ledelsen i linjen som har ansvaret for at UiB har tilstrekkelig internkontroll

UiB er i gang med å etablere en helhetlig organisering av arbeidet med internkontroll ved UiB. Det innebærer å etablere en mest mulig helhetlig og felles struktur i UiB sin gjennomføring av de ulike internkontrollregimene (lover, forskrifter, pålegg) UiB er underlagt.

Universitetsdirektøren har ansvar for internkontroll ved UiB. Dette ansvaret er videredelegert i linjen til grunnenhetene/fakultetene, instituttene og avdelingene/1. linjen.

Ansvaret til de sentraladministrative avdelingene/2. linjen er å rådgi, støtte og påse internkontrollen innenfor sine fagområder/hovedprosesser.

UiB har besluttet at de sentraladministrative avdelingene er først ut i arbeidet med en helthetlig internkontroll ved UiB i 2019. 

En koordineringsgruppe bestående av representanter fra hver sentraladministrative enhet, samt Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet bidrar inn i arbeidet. Styringsgruppen består av ass. universitetsdirektør Tore Tungodden, HR-direktør Sonja Dyrkorn og økonomidirektør Per Arne Foshaug. 

For mer informasjon om helhetlig internkontroll og årshjul for internkontrollaktiviteter, se Lederhåndboken