Hjem
Ansattsider
Internkontroll

Helhetlig internkontroll

Internkontroll er styring og ledelsen har ansvaret for at UIB har tilstrekkelig internkontroll.

Hovedinnhold

Universitetsstyret har sluttet seg til rammer for innføring av mer helhetlig internkontroll ved UiB. Universitetsdirektøren har det overordnede ansvaret for internkontroll ved UiB. Dette ansvaret er videredelegert til lederne ved grunnenhetene/fakultetene, instituttene og avdelingene.

Ansvaret til de sentraladministrative avdelingene er å rådgi, støtte og påse internkontrollen innenfor sine fagområder/hovedprosesser.

Det er utarbeidet rammer for internkontrollarbeidet ved UiB som inkluderer et årshjul for internkontroll som gir grunnlag for aktiviteter i 2022.

En styringsgruppe som består av universitetsdirektør Tore Tungodden, HR-direktør Sonja Dyrkorn og økonomidirektør Per Arne Foshaug følger opp arbeidet.

For mer informasjon om helhetlig internkontroll og årshjul for internkontrollaktiviteter, se Lederhåndboken