Hjem
Ansattsider
BOTT-samarbeidet

UiB innfører nye økonomi- og lønntjenester 1. januar 2021

De fire største universitetene i Norge skal ha en samordnet økonomi- og lønntjeneste innen 2022; UiB og UiO fra januar 2021 og NTNU og UiT fra januar 2022.

Hovedinnhold

Innføringsrekkefølgen 
Universitetsdirektørene ved de fire universitetene UiO, UiB, NTNU og UiT har vedtatt at de to første universitetene som skal ta i bruk tjenestene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er UiO og UiB. Test og oppsett av løsningene starter høsten 2019. Alle universitetene skal være aktive inn i standardiserings-, utviklings- og testarbeidet for kvalitetssikring og forankring i perioden fram til innføring. 

Beslutningen om innføringsrekkefølgen er fattet på bakgrunn av kompetanse og erfaring ved institusjonene samlet sett, samt institusjonenes egenvurdering. Alle universitetene i BOTT skal jobbe sammen mot en felles standard uavhengig av innføringsrekkefølgen. Det betyr at alle universitetene blir involvert i alle fasene av innføringen.  

2+2 
Anbefalingene fra forprosjektet høsten 2017 var at tjenestene bør innføres på institusjonene med 2+2 institusjoner i henholdsvis i 2021 og 2022. Anbefalingen er basert på grundige vurderinger både knyttet til DFØs tidligere erfaringer og kompetansen som finnes totalt sett i BOTT-institusjonene. Involvering og bidrag fra alle fire universitetene, har også vært et viktig argument for å anbefale en innføring med 2+2 institusjoner.  

En felles standard  
DFØ er BOTT sin leverandør for nye felles tjenester på økonomi- og lønnsområdet. Samarbeidet skal gjøre universitetssektoren mer samkjørt med standardiserte arbeidsprosesser og rutiner. Samkjøringen vil blant annet gjøre det lettere med samarbeid på tvers av institusjonene. 

Endringene vil blant annet medføre:  

  • En DFØ-APP med tidsregistrering, reiseregninger, utgiftsrefusjoner, fraværssøknader og leders godkjenningsmuligheter
  • Bedre selvbetjente elektroniske løsninger for ansatte  
  • Ansatte vil oppleve at prosesser og arbeidsmetoder blir mer digitale og skal standardiseres i større grad enn før

BOTT-samarbeidet 
BOTT-samarbeidet er et resultat av mange års samarbeid om felles økonomisystemer. I Kunnskapsdepartementet sin Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017-2021 gis BOTT et ansvar for å se på felles løsninger som kan brukes av hele universitets- og høyskolesektoren. Samarbeidet skal frigjøre ressurser til kjerneoppgaver ved universitetene. 

Tjenestene som blir innført ved de fire universitetene er et tiltak for å nå målbildet som er beskrevet i faktaboksen til høyre.  

Les mer om BOTT-samarbeidet her.