Hjem
Ansattsider
Forlagsforhandlingene

Forhandlingene med akademiske forlag på overtid

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Nå forhandles flere avtaler med fokus på at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024.

illustrasjon av en bunke tidsskrifter oppå hverandre
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forhandlingene er med forlagene Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis og Wiley, og handler om tilgang til vitenskapelige artikler. De nåværende avtalene med de store forlagene utløper 31. desember 2018. Hvis Norge ikke har kommet til enighet om nye avtaler, risikerer vi at universiteter og høyskoler mister lesetilgang til forlagenes tidsskrifter. Forhandlingene har vist at det er vanskelig å få forlagene med på å endre dagens abonnementsmodell.

Ved et eventuelt brudd, vil det iverksettes tiltak som reduserer konsekvensene av manglende lesetilgang, slik at forskning og undervisning ved institusjonene i minst mulig grad blir berørt.

Bakgrunn

Høsten 2017 vedtok regjeringen at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i vitenarkiv. I regjeringens mål slås det fast at institusjoner og konsortier som forhandler med akademiske forlag skal inngå avtaler som fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader. 

Høsten 2017 begynte vi i BOTT-samarbeidet (UiB, UiO, UiT og NTNU) å legge en strategi for forlagsforhandlinger frem til 2024. En viktig del av arbeidet var å forankre dette arbeidet i hele UH-sektoren, og på UHRs representantsskapsmøte og styremøte i juni 2018, ble det enstemmig besluttet å stille seg bak følgende overordnete prinsipper for fremtidige forlagsavtaler:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

Mulige konsekvenser ved  forhandlingsbrudd

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og mye tyder på at ikke alle avtalene vil være på plass innen starten av 2019. Norske fag- og forskningsbibliotek står dermed i fare for å miste tilgang til en rekke tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

  • Elsevier har formidlet at dersom ikke ny avtale er inngått innen 31. desember 2018, vil vi miste lesetilgang 1. januar 2019. Springer Nature, Wiley og Taylor & Francis har kommunisert at de vil gi lesetilgang ut januar 2019, om ikke ny avtale er inngått innen 31. desember 2018.
  • For Springer og Wiley vil effekten av manglende lesetilgang være begrenset. UiB har gode arkivrettigheter i sine avtaler med forlagene. Artikler utgitt i 2019 vil ikke være tilgjengelige på forlagenes plattform, men eldre artikler vil stort sett være tilgjengelig som før.
  • For Elsevier og Taylor & Francis vil effekten av manglende lesetilgang være mer omfattende. Forlagene har ikke gitt oss gode arkivrettigheter, så både nyere og eldre artikler kan være vanskelige å få tilgang til.

Ved brudd vil Universitetsbiblioteket tilby artikkelbestillingstjenester slik at forskere og studenter vil kunne få artiklene de vil lese tilsendt i eposten. Mer informasjon om hvordan få tilgang til vitenskapelige artikler.

For mer informasjon om status i forhandlingene, se openaccess.no.

Her finner du informasjon om mulige endringer i artikkeltilgangen fra 1.1.2019