Hjem
Ansattsider
Kunngjøring

Valg til universitetsstyret våren 2020

Valg av representanter for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) til universitetsstyret.

Kunngjøring - Valg til universitetsstyret våren 2020

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2020-31.7.2021. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B.

Forslagsfrist: 16. mars 2020 kl 12.00

Valgperiode: Valget begynner kl 09:00 den 4. mai og avsluttes kl 12:00 den 7. mai 2020.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 16. mars 2020.

Forslagene kan sendes per e-post til valgstyret@uib.no eller kan leveres/sendes per post til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2.

Manntall - En oversikt over hvem som kan være forslagsstiller og hvem som kan stemme

Sjekk at du står i manntallet. For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  § 6 Valgreglement for UiB:https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for...

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Det sentrale valgstyret

Medlemmer i Det sentrale valgstyret i perioden 1.8.2019-31.7.2020 er:

MedlemmerVaramedlemmer
Leder Eirik HolmøyvikJørgen Bakke
Nestleder Gunnar Grendstad 
Magdalena Keindl 
Arnhild Thorseth
Grete Line Simonsen

1. Andrea Grimnes
2. Henning Simonsen

Sandra Krumsvik
Martin Corneliussen
1. Sodaba Rasooli