Hjem
Ansattsider

Fravær og fraværstyper

Fravær er når du er borte fra jobb, slik som f.eks. ferie, avspasering, sykdom eller korte permisjoner. Her finner du en oversikt over de ulike typene og hvem som kan benytte dem

Hovedinnhold

Planlagt fravær skal avtales med leder god tid i forveien. Er du syk og ikke kan møte på jobb skal leder ha beskjed om dette samme dag, eller så snart som mulig.  

Når du søker om fravær i Selvbetjeningsportalen, må du oppgi en fraværstype. Alle søknader går til godkjenning hos nærmeste leder.  

Egenmelding 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? 

 • Alle ansatte som har vært ansatt i minst 2 måneder.

Hva skal du gjøre? 

 • Registrer de dagene du har vært borte fra arbeid pga sykdom. 
 • Hvis du har sykmelding fra lege, skal du følge andre rutiner.  

Se mer informasjon om sykefravær og oppfølging ved lengre tids sykefravær i medarbeiderhåndboken.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og egenmelding 

 • De som er på ytelser fra NAV i form av arbeidsavklaringspenger (AAP) har ikke sykepengerett eller rett til å bruke egenmelding ved sykdom. Det er NAV som dekker et eventuelt sykefravær. På meldekort til NAV rapporterer du dager/timer du har jobbet og får utbetalt fra NAV basert på dette.  
 • For å melde et eventuelt fravær må du gi beskjed til leder/ lokal HR om fraværet. Leder/ lokal HR har da ansvar for å gi beskjed videre til lønnsavdelingen- Serviceteam for fravær. Dette gjøres via UiBHjelp eller mail til Serviceteam@uib.no. Serviceteam vil da legge inn fraværet i lønnssystemet og det vil foretas trekk i lønn.

Ferie med lønn 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Ansatte som har opptjent feriepenger.  

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om ferie, benytt fraværstype ‘ferie med lønn’. 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele fridager. 

Mer informasjon om ferie, feriekvote og overføring av ferie.  

Ferie uten lønn 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Ansatte som ikke har opptjent feriepenger eller ikke har full opptjening av feriepenger. Normalt er dette ansatte som begynte ved UiB inneværende år eller i løpet av fjoråret.  

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om ferie, benytt fraværsårsaken ‘ferie uten lønn’. 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele fridager. 

Mer informasjon om ferieavvikling for nyansatte. 

Omsorgs føds 2 uker med lønn 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Far/medmor i forbindelse med fødsel. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Permisjonen må være avsluttet senest 14 dager etter at moren er kommet hjem fra sykehuset. 

Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med lønn i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon, eller hvis barnet er over 15 år 

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om omsorgspermisjon, benytt fraværsårsak ‘føds 2 uker med lønn’ 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele fridager. 

Mer informasjon om omsorgspermisjon her 

Ammefri

Når det gjelder ammefri så har du rett på fri med lønn i opptil 2 timer hver dag fram til barnet er 2 år. Det vil si at du kan ha en time per dag eller to timer hver dag ut i fra ditt behov. Du har også rett på ammefri etter at barnet er to år, men da er det ulønnet. 

 1. Du avtaler først fraværet ditt med din arbeidsgiver. Det vil si når på dagen du skal ta ut ammepermisjonen og i hvilken periode du skal ta ut disse timene. Ved amming utover 9 måneder kan arbeidsgiver be om bekreftelse (som lege eller helsesykepleier kan skrive).
 2. Du registrerer ammepermisjonen hver dag der du registrerer arbeidstid i Selvbetjeningsportalen. Dette gjør du ved å gå på Tid – arbeidstid – og velger kode 091 på fraværstype. Se mer på DFØ sine sider om å registrere arbeidstid.

Vitenskapelig ansatte:
Ansatte i vitenskapelige stillinger registrerer til vanlig ikke arbeidstiden sin. Det er likevel viktig at spesielt postdoktorer/stipendiater registrerer tiden for ammefri i selvbetjeningsportalen etter punkt 1 og 2 hvis det skal søkes forlengelse av stillingen på grunnlag av dette.  Slik blir tiden for ammefri dokumentert og HR har da grunnlag for å vurdere en forlengelse av stillingen. 

Ulønnet ammefri etter at barnet er to år:
Dette må man registrere i Selvbetjeningsportalen ved å bruke Fraværsskjema og koden «Annet frav u/lønn 960».
 

Sykt barn / barnepasser sykdom 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Ansatte som har barn i alderen 12 år og under, eller der hvor NAV har innvilget sykt barn-dager utover 12-årsgrensen. 

Hva skal du gjøre? 

 • Forutsetter at barn inntil 12 år er registrert i selvbetjeningsportalen under Mine opplysninger og Familie/kontaktperson. 
 • For barn over 12 år må det sendes kopi av innvilgelsesbrev fra NAV til Serviceteam for fravær og foreldrepermisjon  
 • Når du søker om fravær, benytt fraværsårsak ‘sykt barn/barnepasser sykdom’ 
 • Fraværet kan benyttes for hele eller del av dag. 

Mer informasjon om fravær med barns sykdom og omsorgspermisjon.  

Velferdspermisjon med lønn 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Alle ansatte 

Hva skal du gjøre? 

 • Kan benyttes til første skoledag, flyttedag, begravelse med mer.  
 • Når du søker om velferdspermisjon, benytt fraværskode ‘velferdspermisjon med lønn’ 
 • Permisjon med lønn kan gis for inntil 12 arbeidsdager i løpet av et kalenderår. 

Mer informasjon om retningslinjer for innvilgning av velferdspermisjon ved UiB 

Etatspesifikk permisjon med lønn 

Denne fraværskoden benyttes normalt ikke ved UiB.  

Tjenestefri senior 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Ansatte fylt 62 år eller mer i inneværende år 

Hva skal du gjøre? 

 • Ansatte i 100 % stilling får 10 dager i året. 
 • Ubenyttete dager overføres ikke til neste år. 
 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘tjenestefri senior’ 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager. 

Mer informasjon om seniordager og retningslinjer knyttet til dette. 

Eksamen/lesedager/studie 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Alle ansatte 

Hva skal du gjøre? 

 • Ansatte har rett til permisjon med lønn i forbindelse med lesedager ved eksamen. 
 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘eksamen/lesedager/studie’ 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager. 

Mer informasjon om permisjon ved utdanning og eksamen.  

Avspasering fleksitid 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Ansatte som registrerer arbeidstid i selvbetjeningsportalen. 

Hva skal du gjøre? 

 • Ved avspasering hel dag skal du søke om avspasering, benytt fraværsårsak ‘avspasering fleksitid’ 
 • Ved avspasering del av dag skal du føre arbeidstiden når du er tilstede (Gjelder kun vår 2021).  

Mer informasjon om fleksitid og avspasering. Brukerveiledning for registrering av arbeidstid i selvbetjeningsportalen. Veiledningsvideo for timeregistrering.   

Avspasering overtid/reisetid 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Ansatte som har overtid eller reisetid til gode.  

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘Avsp. Overtid/reisetid’  
 • Fraværet kan benyttes for hele eller del av dag. 

Annet fravær m lønn 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Alle ansatte 

Hva skal du gjøre? 

 • Fraværet skal benyttes til å søke om fri for å delta på heimevernsøvelse og fri for å delta på arrangementer i regi av tjenestemannsorganisasjon. 
 • Fraværet kan kun benyttes for hele dager. 

Offentlige verv

Hvem kan benytte denne fraværstypen?  Ansatte med offentlige verv 

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘Hovedavtalen §40’  
 • Offentlige verv eller organisasjonsmessige oppdrag / kurs / meddommer-/jurytjeneste. Kvoteregulert. 

Mer informasjon om militær- og sivilarbeidstjeneste Mer informasjon om tjenestefri ved offentlig verv.  

Tillitsvalgte 

Hovedavtalen §38, 3  

Etablert tid avsatt til arbeid som tillitsvalgt. 

Hvem kan benytte denne fraværstypen?  Tillitsvalgte  

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘Hovedavtalen §38,3’  

 

Hovedavtalen §39  

Tillitsvalgte som skal på møter, kurs og konferanser med fagorganisasjonen. 

Hvem kan benytte denne fraværstypen?  Tillitsvalgte 

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘Hovedavtalen §39’  

 

Hovedavtalen §38, 1-2  

Utøvelse av tillitsverv på arbeidsstedet. 

Hvem kan benytte denne fraværstypen?  Tillitsvalgte 

Hva skal du gjøre? 

 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘Hovedavtalen §38, 1-2’  

Annet fravær uten lønn 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Alle ansatte 

Hva skal du gjøre? 

 • Fravær vil gi trekk i lønn 
 • Når du søker om fravær, benytt fraværssøknad ‘annet fravær uten lønn’  

1 ekstra fridag romjulen 

Hvem kan benytte denne fraværstypen? Alle administrative og teknisk ansatte 

Hva skal du gjøre? 

 • Kan kun benyttes i perioden mellom 24.–31. Desember. 
 • Gjelder 1 dag og julaften og nyttårsaften 
 • Føres som vanlig arbeidstid