Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe A

Hakan Gurcan Sicakkan

Hovedinnhold

Jeg har vært fast vitenskapelig ansatt ved UiB siden 2009. Jeg har lang erfaring fra internasjonal forskningsledelse og tverrfaglig forskning. Jeg har initiert og ledet flere store EU-prosjekter og utviklet undervisningstilbud basert på disse. Jeg har fungert som styreleder for internasjonale forskningskonsortier, hvor jeg lærte å navigere mellom lokale, nasjonale, europeiske og internasjonale regelverk i forskningsøyemed. Dette har ført til et omfattende internasjonalt nettverk bestående av universiteter, mellomstatlige organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner. Jeg har lært om ulike måter å organisere forskning og undervisning på fra samarbeidspartnere ved andre universiteter samt under langvarige forskningsopphold i Berlin, Firenze, København, Oxford og Paris. Jeg har vært instituttrådsmedlem i tre perioder, fagstyremedlem for Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (UiO), gründer for Nordic Journal for Migration Research og varamedlem i Human-Etisk Forbunds regionlagstyre (Hordaland). Jeg ønsker å bidra til universitetsstyret med denne erfaringen.

Min motivasjon for å stille til valg er min ideal om hva et universitet skal handle om: en kunnskapsleverandør som fungerer på basis av forskningsfrihet, forskningsbasert tverrfaglig undervisning, målrettet formidling, universitetsdemokrati og like muligheter for universitetsansatte. Jeg ønsker å jobbe for endring ved vårt universitet basert på disse verdiene:

  • Kravet om samfunnsrelevans kan være en utfordring for forskningsfriheten, avhengig av hvem som har definisjonsmakt. Forskningen skal primært tjene vitenskapens egenutvikling og menneskets behov. Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning har uten tvil størst nytteverdi for alle samfunnsaktører. Jeg vil støtte initiativer for å tildele mer ressurser til grunnforskning ved UiB og oppfordre universitetsledelsen til å arbeide nasjonalt for å få tilstrekkelige ressurser til grunnforskning.
  • Å tilby utdanning basert på egenprodusert, forskningsbasert, nyskapende kunnskap, er den viktigste egenskapen som skiller universiteter fra andre utdanningsinstitusjoner. Dette kan gjøres ved å utvikle, identifisere og belønne de beste ideene og erfaringene og overføre dem til våre fagmiljøer. Jeg vil støtte gode tiltak for modellutvikling om forskningsbasert undervisning.
  • Den teknologiske utviklingen har åpnet for nye måter å produsere kunnskap på. Jeg vil støtte gode initiativer for digitalisering og etablering av banebrytende hybride fagfelt som for eksempel «computational social science» ved UiB.
  • Formidling til samfunnsborgere er like viktig som formidling til beslutningstakere. UiB produserer betydelig kunnskap om helse, miljø, klima, teknologi, politikk, rettigheter, likeverd og samfunnsliv som kan komme til gode for ulike samfunnsgrupper. Jeg vil støtte gode initiativer for å utvikle kommunikasjonsstrategier som har ulike samfunnsgrupper som målgruppe.
  • Demokratiske organer ved UiB fungerer på basis av representasjonsrett og legitimitet oppnådd gjennom valg. I tilfeller av maktovertredelse kan mangel på demokratiske prosedyrer mellom valgene svekke demokratiet. Jeg vil oppfordre universitetsledelsen til å utvikle retningslinjer og prosedyrer for håndtering av maktoverskridelser på ulike ledelsesnivå. Jeg vil støtte initiativer for desentralisering av beslutningsmekanismer om faglige prioriteringer og ressursbruk.
  • UiB har blitt internasjonalisert i betydelig grad. Våre kolleger som har blitt rekruttert fra utlandet har hittil hatt liten mulighet til å bli representert i våre demokratiske organer. Med sine mangfoldige erfaringer har de mye å bidra med til UiB. Jeg vil støtte initiativer for å inkludere alle UiB-kolleger i våre demokratiske prosesser. Dette gjelder også mine kvinnelige kolleger.