Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe C

Magnus Svendsen Nerheim

Hovedinnhold

Som styremedlem ved UiB vil jeg jobbe strategisk for

  • samarbeid på tvers av de historiske skillene ved UiB; mellom faglig, administrativ og student; mellom midlertidig og fast; mellom internasjonal og norsk; mellom sentralt-, fakultets- og instituttnivå, etc. Fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon skapes på tvers av og i samhandling mellom alle rollene og nivåene i organisasjonen.
  • Å anerkjenne kompetansen som kreves, og videreutvikle rollen til ‘administrativt’ og ‘tekniske’ ansatte slik at alle ansatte kan bruke mest mulig tid på kjernevirksomheten. Herunder skape en gjensidig forståelse for balansegangen mellom standardisering og fleksibilitet, og adressere tidstyver. ABE-reformen gjør ikke dette arbeidet enklere.
  • Å sikre at digitalisering faktisk medfører økt kvalitet, effektivisering og en bedre opplevelse for ansatte og studenter – og understøtter primærvirksomheten. Hvordan skal vi utnytte det digitale kompetanseløftet vi har fått i lys av pandemien?
  • Å beholde de kloke hodene, både vitenskapelige og teknisk-administrative – og særlig de yngre hodene, gjennom en økt satsning på karriereutvikling, og sikre at UiB er en attraktiv arbeidsplass. Likestilling, kjønnsbalanse, lønn og et inkluderende arbeidsmiljø er nøkkelord.
  • At UiB skal være tydelige på vår rolle som uavhengig kunnskapsorganisasjon, finne en balansegang mellom institusjonens autonomi og strategisk målstyring/toppstyring, og sikre at UiBs primærvirksomhet styrkes av «forventningene til standardisering» i UH-sektoren.
  • Økt forståelse for at fremragende utdanning, forskning, formidling og innovasjon skapes i samarbeidet mellom eksperter på fag og eksperter på administrasjon, digitalisering, teknologi, pedagogikk etc.
  • Å legge til rette for at UiBs virke gjenspeiler at vi er en foregangsinstitusjon innen klima og bærekraft, både knyttet til globalisering, reising, investeringer, digitalisering og den fysiske og digitale campusutviklingen.
  • Å sikre transparens og medbestemmelse i beslutninger ved UiB. Alle kan ikke mene noe om alt alltid, men ansatte og studenter må inkluderes i beslutninger som påvirker oss.

Hvorfor skal du stemme på meg?

Jeg har vært tilknyttet UiB siden 2008, og har fra 2014 jobbet både på instituttnivå og sentralt ved UiB – og jobber til daglig med verktøy og tjenesteutvikling i UiB Læringslab. Rollen som styremedlem ved UiB krever helhetsblikk, kunnskap og erfaring fra bredden av UiBs virke – og ikke minst teft for å fange opp hva som rører seg i sektoren og internt. Gjennom det pågående arbeidet i UiB læringslab jobber jeg på tvers av organisasjonen, og er blitt godt kjent med bredden av fagfeltene som utgjør UiB, og samarbeider tett med resten av sektoren.

Personlig er jeg villig til å jobbe hardt for å få den oversikten som kreves å kunne ta kloke beslutninger. Jeg er uredd, tør stille spørsmål og grave i problemstillinger, og er ikke redd for å stå for egne meninger selv om de kan oppfattes kontroversielle eller upopulære. Mitt mål som styremedlem ved UiB er å bidra aktivt til konstruktiv, pragmatisk og prinsipiell meningsbrytning og diskusjon for UiBs beste.

Stem på meg om du ønsker en uredd representant som er forberedt og tør delta i diskusjonen, ta opp saker, og har gjennomføringskraft for å oppnå faktiske endringer.

Godt valg!