Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Mathea Loen

Hovedinnhold

Jeg stiller til valg som representant for gruppe B fordi jeg er opptatt av at våre behov og ønsker skal tas på alvor og fremmes med styrke overfor UiB, til det beste for midlertidig ansatte og universitetet som helhet. Her er noen av sakene jeg ønsker å kjempe for i Universitetsstyret hvis jeg blir valgt.

Det er viktig for meg at alle midlertidig ansatte føler seg hørt i møte med lederskap på alle nivåer ved UiB. Jeg vil derfor jobbe for at gruppe B er representerte i styrer og utvalg på institutt-, fakultet- og administrasjonsnivå. Likedan ønsker jeg å forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten innad i og til gruppe B.

Midlertidig ansatte ved UiB fortjener gode arbeidsforhold og vilkår. Pandemiåret har tæret på alle, men kanskje spesielt oss midlertidig ansatte og våre prosjekter. Jeg vil derfor jobbe for at stipendiater, postdoktorer og forskere skal få mulighet til tilretteleggelse slik at de kan fullføre prosjekter uten at det går utover kvaliteten på forskningen eller den ansattes mentale helse. Psykisk helse vil alltid være relevant, men er kanskje et spesielt aktuelt tema i tiden vi står i. Derfor vil jeg jobbe for at UiB får på plass gode hjelpetilbud til ansatte.

Jeg vil jobbe for at UiB gir gruppe B får den opplæringen og kompetansen som trengs for å senere kunne få faste vitenskapelige stillinger i akademia, og for å lykkes utenfor forskningssektoren. Det krever at vi tilbyr gode kurs, at vi får solid erfaring innen undervisning, veiledning, søknadsskriving og prosjektledelse, kan delta på nasjonale og internasjonale konferanser og forskningsmøter hvor vi kan presentere arbeid og bygge nettverk, og at vi får mulighet til å delta i aktuelle forskningsgrupper.

Jeg vil også jobbe for bedre og mer attraktive karrieremuligheter for stipendiater og yngre forskere. Fornuftig bruk av innstegsstillinger gir fagmiljøene ved UiB mulighet til å rekruttere gode forskere og undervisere, samt åpner opp for at flere yngre forskere kvalifiserer seg til fast stilling. Det forutsetter at vi har tilgang til gode karriereplanleggingsverktøy, veiledning, mentorering, og at det settes av midler til disse stillingene.

UiB skal være en foregangsinstitusjon når det kommer til klimakutt og bærekraft. Vi har mange områder der vi kan bli bedre, og jeg vil stå på for at vi tar miljøvennlige og bærekraftige beslutninger med tanke på drift og vedlikehold, prioriterer forskning på klimaendringer og bærekraft, og formidling av denne kunnskapen. UiB må prioritere klimautslipp og grønne energikilder slik at vi når målet om klimanøytralitet, og vi skal være et positivt forbilde i Norge og internasjonalt.

Det er viktig at UiB bidrar i kampen mot forsknings- og kunnskapsskepsisen som blomstrer i samfunnet vårt, nasjonalt og internasjonalt. Det innebærer at vi gjør forskning tilgjengelig og forståelig, samt bidrar i debatter. Jeg vil også kjempe for likestilling, mangfold og internasjonalisering ved UiB. Vi skal rekruttere gode studenter og forskere på tvers av kjønn og bakgrunn fra hele verden. Internasjonale samarbeidspartnere og utveksling av kunnskap bidrar til fremragende forskning og undervisning av høy kvalitet, og setter UiB på kartet!