Hjem
Ansattsider
Kandidat til universitetsstyret - Gruppe B

Kjetil Vikene

Hovedinnhold

Jeg har tre konkrete saker som jeg er spesielt opptatt av.

  1. UiBs praktiske holdning til de midlertidige vitenskapelige ansatte: Det finnes en rekke uskrevne regler som gjør at vi midlertidig ansatte ofte finner oss i å være billig eller gratis arbeidskraft, og påtar oss ansvarsoppgaver utover stillingsbeskrivelsene våre. Dette gjør vi både av rene karrierehensyn, men også utfra en lojalitet til våre forskningsmiljøer. Et typisk eksempel er at vi påtar oss undervisning og veiledning i stillinger uten undervisningsplikt. På den ene side er undervisningserfaring et krav ved senere ansettelse i faste vitenskapelig stillinger; på den annen side har studenttallet (og dermed undervisningsmengden) ved mange enheter ved UiB vokst, noe som gjør at det ofte er umulig for vår arbeidsgiver å gjennomføre dette uten midlertidige ansattes ekstrahjelp. Jeg vil kjempe for at dette ekstraarbeidet synliggjøres på en tydeligere måte enn det gjøres i dag, og også kjempe for at dette gratisarbeidet kompenseres, enten økonomisk eller ved at ekstraarbeid bokføres mot en utvidelse av f.eks. stipendiatperioder: Midlertidige ansatte bør ikke være en salderingspost for UiB, hverken økonomisk og praktisk. UiB arbeider jo nå aktivt for å redusere antall midlertidige ansatte – og vil gjøre fast ansatte til hovedregel. Mitt perspektiv på dette arbeidet er at også vilkårene for PhDer og PostDoktorer må sees i sammenheng med denne innsatsen.
     
  2. Det andre området jeg er opptatt av henger nøye sammen med det først: Den ofte vanskelige situasjonen mange midlertidige ansatte opplever i overgangsfasene fra et karrieretrinn til det neste: Det forventes ofte at man uten videre skal kunne «trø vannet» økonomisk, f.eks. etter endt disputas eller i påvente av behandling av søknader om både ansettelser og finansiering. Her er det store variasjoner ved ulike institutter, sentre og fakulteter ved UiB, men etter mitt syn ligger det et ansvar sentralt ved UiB for å tilrettelegge for at disse overgangsperiodene blir så korte som mulige. Helt konkret mener jeg at behandlingstiden for ansettelser (både i midlertidige og faste stillinger) bør reduseres kraftig; I dag tar det oftest mer enn 6 måneder fra en utlysning til en innstilling, noe som gjør at UiB mister dyktige søkere, enten fordi de får tilbud andre steder eller er nødt til å ta seg annen jobb utfra økonomiske hensyn.
     
  3. Det tredje området jeg er opptatt av er av mer faglig natur: Å fjerne institusjonelle hindre slik at det skal bli lettere å jobbe tverrfaglig på tvers av ulike enheter ved UiB. Særlig problematisk er det at – med få unntak – er finansiering av forskning bundet opp i klart definerte satsnings- og programområder og/eller fagfelter, noe som gjør at det er vanskelig å få finansiert nytenkende forskningsprosjekter og -idéer som faller utenfor disse. Jeg er derfor opptatt av at UiBs sentrale strategiske satsningsområder ikke skal gå på bekostning av breddeforskningen og de små miljøer som ikke passer inn i disse, og at mindre miljøer gis større økonomisk fleksibilitet i form av mer medbestemmelse på egne satsningsområder og mulighet til å rask starte opp mindre forskningsprosjekter. For midlertidige ansatte vil dette være av spesiell betydning nettopp fordi dette vil kunne utløse kortvarige prosjektstillinger i overgangsperiodene som jeg har nevnt over.