Hjem
Ansattsider

Kassasjon / Utrangering / Salg av utstyr

Gir en oversikt over rutiner for kassasjon, utrangering og salg av utstyr som er UiB's eiendel.

Hovedinnhold

Kassasjon er beslutning om at utstyr som er nedslitt eller skadet og ikke lar seg reparere uten uforholdsmessig store påkostninger, skal tas ut av bruk.  

Utrangering er beslutning om at brukbart utstyr skal gå ut av bruk fordi de ikke lenger er egnet til sitt opprinnelige formål eller fordi behov ikke lenger er tilstede.

Avhending innebærer at utstyr overdras til andre enn statens egne etater. Ved avhending skal det tas hensyn til eventuelle bestemmelser gitt i lov og forskrift eller denne rutine, som regulerer salg av utstyr.  

Fak./inst./avd. lister opp utstyret i kassasjon/utrangeringsskjema. Kassasjon/salg/avhending av utstyr ved instituttene skal godkjennes av budsjettdisponeringsmyndighet ved påtegning og originalskjema sendes til seksjon for regnskap. For sentraladministrasjonen ivaretar økonomiavdelingen dette ansvar i samråd med de respektive avdelinger.  

Seksjon for regnskap behandler, undertegner og oppbevarer skjemaene fra fak./inst./avd.  

Direkte salg kan skje når utstyret er av liten verdi. Ved salg skal salgsskjema fylles ut. Med hensyn til regnskapsføring vises til retningslinjer for inntekter. Utrangeringsskjema sendes seksjon for regnskap med kopi av salgsskjema og utgående faktura. 

Så langt som mulig skal utstyr tilbys internt for å dekke universitetets egne behov før det selges eksternt.  

Tjenestemann som forvalter materiellet, treffer beslutning om salg eller som deltar i arbeidet med salget, har ikke adgang til å opptre som kjøper eller mellommann for kjøper ved salget.  

Spesielt for datautstyr

Datautstyr kasseres etter gjeldende regler ved IT-avdelingen. Gå inn på hjelp.uib.no og søk på "dataretur" for veiledning.