Hjem
Ansattsider
Nyhet

UiB effektiviserer administrasjonen

Fra 2015 til 2018 er Universitetet i Bergen (UiB) pålagt et effektiviseringskutt på 62 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet.

Universitetsmuseet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen, illustrasjonsbilde.

Hovedinnhold

Universitetsstyret har nå gitt sin tilslutning til et effektiviseringsprosjekt som et av flere tiltak for å oppnå økt handlefrihet fremover

 – Et moderne universitet har mange utfordringer. Vi trenger en god, effektiv og kompetent administrasjon og det er viktig at vi får til en prosess som støtter opp om dette, sier rektor Dag Rune Olsen.

 

Naturlig avgang

Ansatte ved Universitetet i Bergen kan deles i to grupper: Vitenskapelig ansatte og teknisk- og administrative ansatte. Antallet administrative stillinger ved Universitetet i Bergen har økt hvert år i perioden 2011 til 2014, og foreløpige tall viser at veksten fortsetter i 2015. Samtidig forventer regjeringen en reduksjon i utgifter knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.  

Universitetets prognoser viser at naturlig avgang de neste årene, kombinert med streng prioritering av nyansettelser, kan gi de nødvendige resultatene. Styret mener det også er potensiale for å redusere andre administrative utgifter uten at dette reduserer kvaliteten på prioriterte aktiviteter. 

 

Arbeidet starter i 2016

Hele organisasjonen vil være berørt av effektiviseringsarbeidet som starter i 2016. Det blir derfor satt ned en styringsgruppe som består av representanter fra fakultetsnivå, avdelinger i sentraladministrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene er representert. 

Det blir også etablert en prosjektgruppe ledet av Økonomiavdelingen og med deltakelse fra avdelinger i sentraladministrasjonen og fakultetene. 

– OU-prosjektet har bidratt til å profesjonalisere tjenestene i administrasjonen. Samtidig krever oppfølgingen av de nye strategien og kravene til effektivisering at vi konsentrerer de administrative tjenestene mot der vi kan gi målrettet fagstøtte og i tillegg øke universitetets handlingsrom, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

Universitetsdirektøren vil løpende rapportere til styret om fremdriften i arbeidet med å effektivisere administrasjonen.