Hjem
Ansattsider
Forskningsstøtte

Jakten på ekstern finansiering

Høsten 2015 ble det opprettet en gruppe for bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet på Universitetet i Bergen (UiB), kalt BOA-teamet. Nå er etableringen av teamet revidert.

Illustrasjon, forskning
REVIDERER BOA-TEAMET: PricewaterhouseCooper har revidert gruppen som arbeider med bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på UiB. Flere av forbedringspotensialene som ble påpekt er allerede i ferd med å utbedres.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PricewaterhouseCoopers (PWC) har internrevidert arbeidet med å etablere et team i sentraladministrasjonen. Teamet skal yte bedre og mer integrert støtte i arbeidet med eksternfinansiert forskning.

– Samordning av kompetanse og tjenester i sentraladministrasjonen i et BOA-team var et viktig tiltak i Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU). Det skal bidra til å sikre gode tjenester til forskere og fagnær administrasjon ved institutt og fakultet som søker om og drifter eksternfinansierte forskningsprosjekt, sier UiBs forskningsdirektør Heidi A. Espedal.

Fra idé til drift

BOA-teamet gir støtte fra idé til drift og prosjektavslutning. Teamet drives på tvers av de sentrale avdelingene, med eksperter fra Forskningsadministrativ avdeling, Økonomiavdelingen, HR-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket og Senter for vitenskapsteori. Her jobbes det med alt fra søknadsstøtte, budsjetter til informasjonswebsider, publikasjonslister til CV-er og tilsettingsvilkår for ulike stipendiater.

Tidlig med justeringer

Internrevisjonen peker på flere tiltak som vil styrke arbeidet i etableringsfasen for BOA-teamet. En del av disse var allerede under implementering på revisjonstidspunktet, mens andre har vært fulgt opp i etterkant.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fremhever at et viktig formål med å ha internrevisjon fire måneder etter oppstart av BOA-teamet var å få innspill på forbedringspotensialer for å kunne foreta justeringer på et tidlig tidspunkt.

– Rapporten kom tidlig i prosessen, og mange av de tingene som blir pekt på er vi allerede i gang med. Det er alltid sunt å få hjelp utenfra for å få et eksternt blikk på det man driver med, sier Bernstrøm.

Tydeligere roller

Internrevisjonen trekker fram noen uklarheter i hvordan BOA-teamet er satt opp, og stiller spørsmål ved om de ulike rollene og funksjonene til deltagerne ennå er tydelig nok. Revisjonen har vært rettet mot hvordan mål og tiltak fra organisasjonsutviklingsprosjektet ble planlagt og operasjonalisert. De konkrete tjenestene BOA-teamet yter mot fagmiljøene har derimot ikke vært en del av revisjonsarbeidet.

Lærerikt

– Det er alltid lærerikt med revisjon. Funnene gir viktige innspill til implementeringsarbeidet, sier Espedal.

Revisjonsarbeidet har foregått i perioden desember 2015 til februar 2016. Det har særlig blitt lagt vekt på gjennomføring av tiltak etter anbefalingene fra rapport 2 og 3 fra UiBs organisasjonsutviklingsprosjekt (OU). Frem mot sommeren vil alle tiltakene fra organisasjonsutviklingsprosjektet knyttet til BOA-teamet være ferdigbehandlet, men teamet skal fortsette med og kontinuerlig videreutvikle sine tjenester i tett samarbeid med fakulteter og fagmiljøer.