Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Prosjektledelse og bemanning av forskningsgrupper

Hovedinnhold

  • Avhengig av antallet medarbeidere i prosjektet øker viktigheten av at ledere i forskningsgrupper har kunnskap om HR for forskere. Ledelse av forskningsgrupper krever høy faglig kompetanse og spisskompetanse på det forskningsfeltet som er emnet for prosjektet, for å sikre kvalitet og forskningsfrihet for de vitenskapelige medarbeiderne i prosjektet.
     
  • Bemanning i prosjekter må ses i lys av HR-regler for rekruttering og arbeidsvilkår for forskere. UiB har forpliktet seg til EUs prinsipper for rekruttering og arbeidsvilkår for forskere (Charter and Code). Reglene vil bli implementert etter de nye reglene for kvalitet i HR for forskere («strengthened» HRS4R).
     
  • UiB ønsker gjennom disse reglene å etablere gode forskningsmiljøer, konkurransedyktige prosjektsøknader og BOA-prosjekter, i samsvar med de strategiske målene for denne forskningsvirksomheten.
     
  • Utfyllende informasjon om HR- spørsmål, finner du beskrevet i UiBs Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.

I søknadsarbeidet tar prosjektleder og rådgiver ved inst/fak eller prosjektrådgiver ved FA kontakt med HR-medarbeider på inst/fak, evt på HR- avdelingen for å avklare forhold som er relatert til ovenfornevnte problemstillinger. 

Siden oppdateres av Svein Åge Eilertsen