Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Ansettelser og frikjøp av egne ansatte

Formaliteter rundt frikjøp av faste og midlertidige ansatte i prosjekter. (Roller, regler og rutiner).

Prosjektleder skisserer behov for ressurser i prosjektet, HR-konsulent lokalt bistår i fht regelverk og utlysinger. HR-rådgiver sentralt konsulteres ved komplekse problemstillinger.  

 • Fra ansettelse til arbeidskontrakt

  • Arbeidskraft som deltar i samarbeidsprosjekter kan ha ansettelsesforhold hos ulike arbeidsgivere og tjenesteytere. Det er bare prosjektmedarbeidere som skal ha ansettelsesforhold til UiB som skal ha arbeidsavtale ved UiB.
  • Alle ansettelsesforhold ved UiB bygger på et ansettelsesvedtak i et av UiBs ansettelsesorganer. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold ved UiB. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforholdet, og være i overenstemmelse med regelverk og avtaler som gjelder for stillingene.
  • Prosessen fra ansettelse til arbeidskontrakt ivaretas av egne administrative medarbeidere ved UiB.
  • Utfyllende informasjon om HR- spørsmål, finner du beskrevet i UiBs Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.
  • Arbeidsavtale
 • Mottakelse av nyansatte ved UiB
  • Det er etablert et internasjonalt senter for UiBs ansatte og studenter. Sentret vil også ivareta UiBs EURAXESS forpliktelser for bedre forskermobilitet, blant annet gjennom veiledning og bistand om oppholdstillatelse, skatt, pensjon, bolig, familie og barn mv.
  • Introduksjonsmøter for alle nyansatte blir holdt på norsk og engelsk. Det blir orientert om UiB som institusjon og arbeidsgiver, samt gitt informasjon om de ansattes arbeidsforhold og rettigheter.
  • Lokalt ved hver UiB-enhet er det opplegg for mottak av nyansatte, og tilrettelegging av arbeidsplasser.
  • Utfyllende informasjon om HR- spørsmål, finner du beskrevet i UiBs Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.
 • UiB-ansatte som skal arbeide i eksternt finansierte prosjekter

  • Det arbeidsforholdet som UiB-ansatte har i arbeidsavtalen med UiB, gjelder også ved arbeid som utføres i samarbeidsprosjekter.  Arbeidsforholdet må imidlertid tilpasses de korreksjoner og tillegg som eventuelt er avtalt for prosjektarbeidet.
  • Det finnes slike regler for prosjektarbeid i NRFs samarbeidsavtaler og i EUs modellavtale for Horisont 2020.
  • UiB har regler og rutiner for permisjoner og bierverv, som må overholdes ved arbeid i BOA-prosjekter.
  • Utfyllende informasjon om HR- spørsmål, finner du beskrevet i UiBs Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.

 

Oppdateres av Svein-Åge Eilertsen