Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Identifisere mulige eksterne samarbeidspartnere

Eksterne samarbeidspartnere innen forskning og utvikling i det globale forskningsmiljøet er viktig for å øke UiBs innovasjonsevne og produktivitet når det gjelder forskning, utvikling, utdanning og innovasjon.

Hovedinnhold

Forskningsrådgiverne på fakultet og sentralt nivå skal bistå forskerne med å finne frem til gode eksterne samarbeidspartnere. Dette bidrar til å øke verdiskapingen, og konkurransekraften for hele universitetet. Det er det enkelte fakultets unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn for innsatsen, men det er også viktig at forskerne bruker de nettverkene de har for a finne frem til de beste samarbeidspartnere hvor dette er mulig.

En viktig del av BOA teamets arbeid er å hjelpe med å bygge og utvikle nettverk og samarbeide i FoU med universitetets partnere, private organisasjoner, offentlige institusjoner andre universiteter og forskningsinstitutter.

Det er derfor viktig at rådgiverne sjekker

  • Er formålet med samarbeidet tilfredsstillende definert?
  • Er organisasjonsmessige forhold avklart?
  • Hvilket nettverk eller miljøer er aktuelle partnere
  • Er ansvars- og arbeidsdeling klart definert?

Siden oppdateres av Emmanuel Babatunde