Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Budsjettering og bruk av stillingskategorier mv

Hovedinnhold

  • Budsjettering er i utgangspunkt et overslag av inntekter og utgifter som må vurderes ut fra økonomiske prinsipper og regler. En vesentlig del av beregningene knytter seg imidlertid til lønn og andre personalutgifter som reguleres av tariffavtaler, personalregler i staten og universitetspolitiske beslutninger ved UiB. Hvilke stillingskategorier, lønnstrinn og stillingsforhold mv som kan brukes ved budsjettering, blir således også styrt av personalmessige vurderinger. 
  • God budsjettering oppnås derfor ved å anvende kunnskap om både økonomi- og personalregler.
  • Utfyllende informasjon om HR- spørsmål, finner du beskrevet i UiBs Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.
  • Kontakt Seksjon for prosjektøkonomi dersom det er spørsmål knyttet til budsjettering.

I søknadsarbeidet tar prosjekleder og rådgiver ved inst/fak eller prosjektrådgiver ved FA kontakt med HR-medarbeider på inst/fak, evt på HR- avdelingen for å avklare forhold som er relatert til ovenfornevnte problemstillinger. 

Siden oppdateres av Svein Åge Eilertsen