Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Hovedinnhold

  • Veien fra budsjett til ansettelse må være mest mulig effektivt anlagt, samtidig som regelverket for ansettelse i staten må overholdes. Allerede under budsjetteringen må man ha i tankene bemanning av prosjektene. Forberedelse av ansettelsesprosessen kan ofte begynne i søknadsperioden, selv om utlysning mv først kan skje etter tildelingen av prosjektet.
  • Ansettelsesprosessen i staten er regulert i Tjenestemannsloven  og Universitets- og Høyskoleloven. Disse reglene er utdypet i to regelsett om ansettelse ved UiB, hhv Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og Personalreglement for teknisk/administrative stillinger. Disse reglene gjelder imidlertid bare for prosjektmedarbeidere som skal ha et ansettelsesforhold til UiB.
  •  I samarbeidsprosjekter vil det ofte kunne delta arbeidskraft som har ansettelsesforhold mv hos andre institusjoner og tjenesteytere, og som derfor ikke skal ansettes ved UiB.
  • Utfyllende informasjon om HR- spørsmål, finner du beskrevet i UiBs Lederhåndbok og Medarbeiderhåndbok.

I søknadsarbeidet tar prosjektleder og rådgiver ved inst/fak eller prosjektrådgiver ved FA kontakt med HR-medarbeider på inst/fak, evt på HR- avdelingen for å avklare forhold som er relatert til ovenfornevnte problemstillinger. 

 

Siden oppdateres av Svein Åge Eilertsen