Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
moblisering

Posisjonering og påvirkning av program og utlysninger

En sentral del av dette arbeidet er å øke synligheten av forskningen og å etablere og delta i internasjonale nettverk

Hovedinnhold

En viktig del av karriereutviklingen til våre forskere er engasjement, innflytelse, impact, kommunikasjon og formidling med og til et stort utvalg av målgrupper og publikum som for eksempel andre i det vitenskapelige miljøet, offentligheten, politikere og virkemiddelapparatet. Forskningsrådgivere ved både institutt, fakultet og FA må holde seg à jour med utviklingen i forskningslandskapet for å kunne hjelpe forskere til å posisjonere seg selv og sin forskning i internasjonal sammenheng og til å bygge tverretatlig og tverrfaglig bånd.

Positioning og nettverksbygging må knyttes til to nivå; forskeren og forskningen. 

For forskeren innebærer dette økt synlighet og innflytelse ved deltakelse i strategiske komiteer, arbeidsgrupper, representasjon i interessentgrupper, engasjement med allmennheten; presentasjoner på konferanser; oppdatering av bibliometri og altmetri (alternative måter å måle forskningsproduksjon og gjennomslag på).

For forskningen som tema innebærer dette kommunikasjon og formidling for å gjøre den mer tilgjengelig og synlig for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale samarbeid.

For å få dette til må forskningsrådgiver sammen med forsker og instituttledelse samarbeide med UiBs Brusselkontor, Kommunikasjonsavdelingen og Universitetsbiblioteket. Det er også viktig å identifisere og bruke UiBs nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og nettverk innen forskning og utdanning, for å ha større muligheter for å blant annet påvirke forskningspolitikk og ulike forskningsprogram.

Forskere kan søke Posisjoneringsmidler for å finansiere deltakelse på H2020 arrangementer og møter som kan gi økt kunnskap, hjelp til partnersøk og til å profilere seg som attraktive partnere på den europeiske forskningsarenaen. Det kan søkes om støtte til ett eller flere H2020 arrangementer samlet over en 12 mnd. periode. Informasjon om søknadsprosessen finnes her: https://www.uib.no/boa/97622/prosjektetableringsst%C3%B8tte-pes-og-posisjoneringsmidler-horisont-2020

 

 

 

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan