Hjem
Ansattsider
Nyhet

Vil vinne konkurransen om søknadspengene

Beatriz Balino er ny leder for BOA-teamet, UiBs administrative støtteapparat for eksternfinansiering. – Vi skal øke den forskningsadministrative kompetansen for å vinne konkurransen om søknadspengene, sier hun.

Portrett av Beatriz Balino
LEDER BOA-ARBEIDET: Beatriz Balino har lang erfaring fra forskningsadministrasjon, blant annet fra Bjerknessenteret for klimaforskning.
Foto/ill.:
Walter Wehus

– Søknadsskriving og prosjektstyring krever svært mye av forskerne. Jeg har selv vært forsker og vet hva det dreier seg om. I min forskningsadministrative karriere har målet alltid vært å gjøre livet lettere for forskerne med den administrative støtten jeg kan tilby dem.

Dette sier Beatriz Balino, som har ledet Universitetet i Bergens team for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) siden mai 2016. I UiBs strategi for 2016-2022 blir det lagt vekt på å øke institusjonens andelen av ekstern finansiering. BOA-teamet ble etablert for å samordne kompetansen i sentraladministrasjonen for å bedre tilbudet til lokal administrasjon på fakultet og instituttnivå i arbeidet med å hjelpe forskerne i søknadsprosessene.

– Det er to ting som skal være på plass for at søknader skal ha konkurransekraft. Først, og viktigst, er at selve forskningsidéen eller hypotesen er veldig god, helst fremragende. For det andre skal søknaden vise at prosjektet har en realistisk økonomi, hvilken impact forskningen har for samfunnet, at prosjektet har en data- og kommunikasjonsplan, og så videre. Det er her BOA-teamet kan hjelpe med sin kompetanse, sier Balino.

Gir støtte til de store og komplekse søknadene

BOA-teamet består av rundt tretti personer fra ulike deler av sentraladministrasjonen på universitetet; Forskningsadministrativ avdeling, Økonomiavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket og Personalavdelingen er alle representert. Senter for vitenskapsteori bidrar også til teamet.

– BOA-teamet kommer til å gi støtte til de store, komplekse søknadene som krever en betydelig egenandel. Da snakker vi om EUs Horisont2020-program, og Forskningsrådets store satsinger som SFF, SFI, FME og infrastruktur. Når et eller flere institutter skal gå sammen om en slik søknad krever det en samordning av administrative tjenester på tvers av avdelinger, fakultet og institutter angående budsjett, personal, formidling, publikasjoner og så videre. Målet er at den administrative støtten skal være effektivt og kompetent slik at forskeren blir motivert til å koordinere nye prosjekter, sier Balino.

Internasjonal erfaring

Balino er opprinnelig fra Uruguay, og kom til Norge for rundt tretti år siden for å ta hovedfag –og senere en dr. grad i marinbiologi ved UiB. De siste tyve årene har hun jobbet med forskningsadministrasjon både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som underdirektør på IGBP sekretariatet i Stockholm, seniorrådgiver for marine fag ved Forskningsavdeling, UiB og administrativ leder på Bjerknessenteret.

– Forskning har blitt mye mer komplisert. Når institusjoner og land går sammen trenger man et administrativt koordinerende organ. Jeg synes det er meget spennende å jobbe med store internasjonale forskningsprogrammer og forskere fra ulike kulturer. Da jeg erfarte hvor viktig den administrativ og koordinerende støtte funksjon for forskeren var, parkerte jeg forskerkarrieren min for denne typen aktivitet, forteller Balino.

Samarbeid med Brusselkontoret

BOA-teamet kommer også til å samarbeide tett med UiBs kontor i Brussel for, blant annet, å hjelpe forskere og forskermiljøer med å være i forkant av utlysningene i EUs forskningsprogram.

– Frem til nå har UiB vært nokså reaktive til utlysninger. For at forskerne skal lykkes i å øke deltakelsen betydelig bør EUs utlysninger være faglig relevant for dem. Sammen med Kristof Vlaeminck fra Brusselkontoret vil vi hjelpe forskere og fagmiljøer med påvirknings- og posisjoneringsarbeid i forbindelse med kommende H2020 arbeidsprogrammer og det nye rammeprogrammet, sier Balino

Fremover skal hun bruke tiden som BOA-teamleder til å koordinere arbeidet internt i gruppen, jobbe mot en kontinuerlig forbedring av tjenestene samt forankre BOA-teamets tjenester hos lokale administrasjoner på fakultet- og instituttnivå.

– BOA team er en unik mulighet til å vise hva et profesjonelt administrativ støtteapparat er i stand til å yte. Målet er å bevise for brukerne at det finnes en merverdi her. Vise at de virkelig får hjelp, at det er lettere for dem å jobbe med søknader og prosjektstyring, at det er et apparat som støtter dem og som de kan stole på. Sammen kan vi skape helstøpte, konkurransedyktige søknader som er så gode at de vinner frem i konkurransen, sier Balino.