Hjem
Forskning
UiB FRAM

Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning

UiB har satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet - UIB FRAM.

Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Prosjektet «Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning», UiB FRAM, skal undersøke rammer for forskningen i fagmiljøene ved UiB og gi råd om hvordan universitetet bør legge til rette for å sikre høy forskningsaktivitet, eksternfinansiering og god publisering.

Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning

UiB har satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet- UIB FRAM.

UiB er et internasjonalt og forskningsintensivt universitet med fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder som satser sterkt og langsiktig på forskning. Mange av våre fagmiljøer har lange røtter. Samtidig er universitetenes rammebetingelser og konkurranselandskap i stadig utvikling.  Å bygge og forvalte gode fagmiljøer og sterke forskningskulturer tar tid, og fordrer et langsiktig og systematisk faglig utviklingsarbeid.

Det har blitt satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet - UiB FRAM. Arbeidet skal undersøke hvordan UiB kan sørge for gode betingelser for sterk forskningskultur med klare forventninger om høy aktivitet, eksternfinansiering og god publisering. Universitetsstyret vedtok i oktober 2019 å gjennomføre et prosjekt for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for en sterk utvikling over tid (sak 101/19) . Arbeidet drives frem av en arbeidsgruppe ledet av prorektor. Forsknings- og innovasjonsavdelingen er sekretær for arbeidet. Arbeidsgruppen planlegger å ferdigstille sitt arbeid våren 2021, og skal her konkretisere hvilke betingelser som fremmer forskningskvalitet og aktivitet.

Styresak 99/20 Forskning - aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet peker også på en rekke forhold som vil ha konsekvenser for UiBs ambisjoner, og det er et stort behov for å få frem relevante tiltak for å styrke forskningen.

Som breddeuniversitet representerer UiB et bredt spekter av forskningsfelt og tradisjoner. Disse har interne standarder for vitenskapelig kvalitet, og hvordan kvalitet kan vurderes. Vi må samtidig ta hensyn til at rammevilkårene for universitetene er i endring både nasjonalt og internasjonalt, og vi ser at eksterne finansieringskilders kvalitetsdefinisjoner også kan ligge til grunn for hvilke miljø som får rammer til å utvikle seg.

For at UiB skal sikre sterk forskningskvalitet er en viktig rammebetingelse tilgang til et kompetent fagstøtteapparat som kan bistå forskerne i deres søknadsprosesser. Det er også et uttalt mål for UiB å dimensjonere tilgangen på støttefunksjoner i tråd med UiB sine målsetninger.

Kartlegging og analyse av rammevilkår for kvalitet i forskning ved UiB

En del av grunnlaget for arbeidet om rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning ved UiB (UiB FRAM) er en kartlegging og analyse av rammer og forhold for forskning ved UiB.

Denne uavhengige kartleggingen ble gjort av Ideas2evidence, og gjennom denne skal status og behov når det gjelder rammer for kvalitet i forskning avdekkes; hva er utfordringene og hva fungerer godt? Hvordan bør det legges til rette for høy forskningskvalitet ved UiB? Vi vil se på behovene våre på kort og på lengre sikt.

Kartleggingen har flere faser og bestå av både kvalitative og kvantitative undersøkelser.

 • Kvalitative dybdeintervju ble gjennomført av 10 instituttledere, og det ble i tillegg bli gjennomført gruppeintervju med representative forskningsmiljø ved UiB. 
 • Det ble også gjennomført en kvantitativ breddeundersøkelse, hvor vitenskapelig ansatte ved UiB ble tilsendt en spørreundersøkelse. Spørreskjemaet til undersøkelsen ble utviklet av Ideas2evidence i samarbeid med UiB, og bygger på begreper og kategorier fra forskningslitteraturen og relevante problemstillinger og tema fra dybdeintervjuene. 
 • Alle instituttledere ved UiB har i tillegg besvart en spørreundersøkelse knyttet til ressurssituasjonen for forskningen ved enhetene. 

De kvalitative dybdeintervjuene ble gjennomført i november 2020, mens spørreundersøkelsen ble gjennomført i desember. Den uavhengige kartleggingen og analysen av status skal ferdigstilles februar 2021.

Arbeidsgruppen for UiB FRAM

 • Prorektor Margareth Hagen (leder) 
 • Prodekan Anne Marit Blokhus, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 • Prodekan Anne Marie Frøseth, Det juridiske fakultet
 • Prodekan Anne-Helen Mydland, Fakultetet for kunst, musikk og design
 • Professor Marit Skivenes, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 • Professor Thomas Arenesen, Det medisinske fakultet  
 • Professor Steinar Vagstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 • Professor Erik Bjerck Hagen, Det humanistiske fakultet 
 • Professor Knut Andreas Bergsvik, Universitetsmuseet
 • Professor Karsten Specht, Det psykologiske fakultet
 • Postdoktor Kjetil Vikene, Det psykologiske fakultet 

Forskningsutvalget fungerer som styringsgruppe, og Forsknings- og innovasjonsavdelingen er sekretær for arbeidet. 

Tidslinje for UiB FRAM

UiB har satt i gang et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet - UIB FRAM. Arbeidet startet i november 2019, og vil avsluttes i mai 2021.

I november 2019 ble det satt i gang et arbeid med å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet ved UiB, UiB FRAM. 

En del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet er en kartlegging og analyse av rammer og forhold for forskning og forskere ved UiB. Kartleggingen vil foregå i flere faser, med både kvalitative og kvantitative undersøkelser. Ideas2Evidence har fått i oppdrag å gjennomføre denne undersøkelsen på vegne av UiB. 

 • I løpet av oktober ble det gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med instituttledere og forskningsledere, samt gruppeintervju med representative forskningsmiljø ved UiB. 
 • I  desember ble det gjennomføres en større survey, hvor alle vitenskapelig ansatte ble tilsendt en spørreundersøkelse. Samtidig ble også instiuttlederne tilsendt en spørreundersøkelse som de besvarte på vegne av sitt institutt.  
 • I februar 2021 skal ideas2evidence sin kartleggingsrapport ferdigstilles. 
 • I mai 2021 skal den endelige rapporten fra arbeidet presenteres for universitetsstyret

Tidslinje UiB FRAM
Foto/ill.:
UiB FRAM

FAQ UiB FRAM

Hva er UiB FRAM? 

UiB FRAM er et prosjekt for å kartlegge rammevilkår for å fremme kvalitet i forskningen ved UiB. Prosjektet skal undersøke rammer for forskningen ved UiB og gi råd om hvordan universitetet bør legge til rett for å sikre høy forskningsaktivitet og god publisering.  

Universitetenes rammebetingelser og konkurranselandskap er i stadig endring, og det er grunnleggende viktig for universitetet å forvalte gode fag- og forskningsmiljøer. UiB er et internasjonalt forskningsintensivt universitet med et bredt utvalg av fagområder. For å sikre gode rammer for forskningen i fremtiden, ønsker vi å vite mer om hvordan situasjonen erfares i dag. 

Prosjektet skal stimulere til en drøfting om betingelser som fremmer god forskning ved UiB, og det skal resultere i en rapport som universitetsstyret skal ta stilling til våren 2021. Det er viktig for oss som universitet å ha et bevisst forhold til vårt eget kvalitetsarbeid. 

Prosjektet ble vedtatt i Universitetsstyret i oktober 2019 (sak 101/19)

Hva skal svarene til spørreundersøkelsen brukes til? 

Med spørreundersøkelsen ønsker vi å forstå hvordan vi som institusjon legger til rette for at fagmiljøene våre har rammevilkår som sikrer god forskning, og dernest hva vi skal gjøre for å sørge for gode rammevilkår også i fremtiden. Ved å delta i undersøkelsen får du en unik mulighet til å si ifra om hva du som vitenskapelig ansatt mener fungerer, og hva som ikke fungerer. 

Hvem skal svare på spørreundersøkelsen?  

Spørreundersøkelsen skal sendes til alle vitenskapelig ansatte, fra stipendiater til professorer.  

Hvem er Ideas2Evidence?  

Spørreundersøkelsen og den uavhengige kartleggingen skal gjennomføres av Ideas2Evidence. Det er derfor Ideas2Evidence som vil sende ut spørreundersøkelsen til de vitenskapelige ansatte. Ideas2Evidence er et samfunnsfaglig analyseselskap som gjennomfører kartlegginger, utredninger og evalueringer for sine oppdragsgivere.  

UiB har tidligere samarbeidet med Ideas2Evidence. De har blant annet hatt oppdraget med å bygge opp og administrere Medborgerpanelet til DIGSSCORE.  

Hvorfor har UiB satt i gang dette arbeidet?  

UiB FRAM har blitt satt i gang for å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet. Arbeidet skal undersøke hvordan UiB kan sørge for gode betingelser for sterk forskningskultur med klare forventninger om høy aktivitet, eksternfinansiering og god publisering.  

UiB FRAM har ikke som mål å gradere fagmiljøene, men å kartlegge hvilke rammer og betingelser som er mest relevant, og om betingelser er til stede eller ikke. Prosjektet bør stimulere til en videre debatt i fagmiljøene om nivå og utviklingsmuligheter. 

Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål om UiB FRAM? 

Seniorrådgiver Vibeke Irgan E-post: vibeke.irgan@uib.no Telefon: +47 555 84 991 

Kontaktinformajon

Seniorrådgiver Vibeke Irgan
E-post: vibeke.irgan@uib.no
Telefon: +47 555 84 991