Hjem
Forskning
Forskning ved UiB

Innovasjon ved UiB

Universitetet i Bergens reviderte strategi for 2019–2022 peker på hvordan UiB gjennom innovasjon og tilrettelegging for entreprenørskap kan øke samarbeidet med forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor og dermed å bidra til å utvikle samfunnet både lokalt, nasjonalt og globalt.

Hovedinnhold

For å følge opp UiBs profil som breddeuniversitet med klare ambisjoner om å utvikle samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser, legges det til grunn en bred forståelse av innovasjon, som tar utgangspunkt i det å ta i bruk eksisterende eller ny kunnskap på nye måter for å utvikle nye prosesser (dvs. tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon og organisasjonsinnovasjon) eller produkter (OECDs definisjon).
 
Det betyr at denne delen av UiBs samfunnsoppdrag skal være forankret i UiBs forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitet i vid forstand og favne alle samfunnssektorer. I tråd med UiBs strategi "Kunnskap som former samfunnet", skal fokus for UiBs innovasjonsarbeid være på samfunnseffekter og bidrag til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, og dermed favne videre enn kommersialisering og økt verdiskapning gjennom økonomisk vekst.

UiB legger stor vekt på å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap hos studenter og ansatte, både i utdanning, forksning og formidling. I dette ligger samhandling og erfaringsutveksling på tvers av UiB, etablering av møteplasser, men også forventninger om at de ulike fagmiljøene gis mulighet til å utvikle innhold og relevans med utgangspunkt i egnefag og tradisjoner. Arbeidet skal nå konkretiseres gjennom Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap.