Hjem

Forskning

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsinfrastruktur

UiB eier og drifter avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger.

ZEISS Supra 55VP scanning elektronmikroskop.
Foto:
Irene Heggstad.

UiB er vertsinstitusjon for en rekke større forskningsinfrastrukturer. Flere av disse driftes i samarbeid med andre institusjoner. Etablering og videreutvikling av forskningsinfrastruktur er viktig for at UiB skal nå målet om å ha verdensledende fagmiljøer ved alle fakultet innen 2022, jfr UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn». Strategien er fulgt opp av Handlingsplan for Forskningsinfrastruktur

UiB har etablert et Infrastrukturutvalg som skal bidra til bedre informasjonsdeling og samordning av UiBs forskningsinfrastruktur.

Flere av UiBs forskningsinfrastrukturer har blitt etabler ved hjelp av støtte fra Forskningsrådets finansieringsordning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Mange av disse er inkludert på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og på det europeiske veikartet. Forskningsrådet utarbeider det nasjonale veikartet mens det europeiske veikartet utarbeides av Euroepan Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)