Hjem
Forskning
Infrastruktur

Større og felles forskningsinfrastruktur

UiB fasiliterer avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, som kan benyttes av relevante brukere fra alle sektorer.

Ny-Ålesund forskningsstasjon
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

UiB er vertsinstitusjon for en rekke større forskningsinfrastrukturer. Flere av disse driftes i samarbeid med andre institusjoner. 

UiB har flere kjernefasiliteter med avansert utstyr og høyt kvalifisert personell som er tilgjengelig for relevante brukere fra alle sektorer nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til å styrke fagmiljøene, skape arenaer for forskningssamarbeid og holde konstnadene for dyrt teknisk utstyr nede.


Om UiBs satsing på forskningsinfrastruktur

Etablering og videreutvikling av forskningsinfrastruktur er viktig for at UiB skal nå målet om å ha verdensledende fagmiljøer ved alle fakultet innen 2022, jfr UiBs strategi  «Kunnskap som former samfunnet». Strategien er fulgt opp av Handlingsplan for Forskningsinfrastruktur

UiB har etablert en egen budsjettpost for større og felles forskningsinfrastruktur.

Flere av UiBs forskningsinfrastrukturer har blitt etablert ved hjelp av støtte fra Forskningsrådets finansieringsordning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Mange av disse er inkludert på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og på det europeiske veikartet. Forskningsrådet utarbeider det nasjonale veikartet mens det europeiske veikartet utarbeides av Euroepan Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)