Hjem
Forskning
Prosess og kriterier

Hvordan skjer opptaket til doktorgradsutdanningen?

Hvordan gå frem for å søke opptak til et av ph.d.-programmene ved UiB.

Tre studenter står på broen i Jussbygget
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien/UiB

Hovedinnhold

For opptak til et ph.d.-program (doktorgradsprogram) må du normalt ha en femårig mastergrad. Finansiering til ph.d.-løpet er også nødvendig. De øvrige krav til kvalifikasjoner varierer mellom fakultetene, fagfelt og stipendiatstillingen som skal besettes.  

Hovedsakelig fins det to måter å oppnå finansiering for ph.d.-løpet. Først og fremst kan du søke og få en stipendiatstilling ved UiB. UiBs stipendiatstillinger lyses ut på websiden Jobb Norge. Du kan ellers få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering hos en privat eller offentlig aktør. Flere av disse stillingene vil være utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver. 

Lenger ned på siden finner du mer detaljert informasjon om muligheter for finansiering av din ph.d.-utdanning.

Ved noen fakultet får du tilsetting som stipendiat og opptak i ph.d.-programmet i én og samme prosess. Nøkkeldokumentene her vil være prosjektbeskrivelsen og dokumentasjonen fra utdanningen din. Ved andre fakultet vil tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-utdanningen skje i to prosesser. Fakultetet som har ditt fagfelt, vil kunne opplyse deg om gjeldende ordning for dette.

 

Fått finansiering? Søk opptak 

Hvis du har fått midler til ph.d.-utdanning utenfor UiB, må du søke om opptak i en egen prosess. Ta da kontakt med det aktuelle fakultet.

Det er viktig at du kan dokumentere tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet, både for levekostnader og driftsutgifter som knytter seg til forskningen. Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanningen innen tre måneder etter oppstart av forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden.

Ved søknad om opptak må du som søker ha fått tilsagn om veiledning, og fått et forskningsmiljø du kan bli en del av. For søkere som har arbeidsplass utenfor UiB er det meget viktig at søker og arbeidsgiver sikrer tidlig kontakt med relevante forskergrupper. Da kan planleggingen av prosjektbeskrivelsen skje i god tid før opptak, og man får en effektiv start på forskerutdanningen.
 

Mer detaljer om finansiering

Søker må dokumentere tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet, både for levekostnader og driftsutgifter som knytter seg til forskningen.  Finansiering via stipendiatstillinger lyst ut på Jobb Norge sine hjemmesider for UiB utgjør den vanligste formen for finansiering blant ph.d.-kandidatene. Andre måter å finansiere et forskerutdanningsløp kan være: stipendiat ved et annet universitet, høgskole eller forskningsinstitutt, frikjøp fra privat bedrift eller offentlig virksomhet, finansiering gjennom Forskningsrådets ordning for Nærings-ph.d. eller Offentlig sektor-ph.d. eller utdanningsstipend fra virksomhet i utlandet. Uansett finansieringsform så forventes det at alle kandidater som blir tatt opp, har konkurrert om midler som har vært åpent annonsert.  

Ved opptak må det være en forståelse mellom kandidat og arbeidsgiver/finansieringskilde om at de planlagte utgiftene til doktorgradsprosjektet ikke overstiger de tilgjengelige driftsmidlene.

Hvis du har spørsmål om hvordan fakultetene vurderer ulike måter å finansiere ph.d.-utdanningen på, kan du ta kontakt med aktuelt fakultet.