Hjem
Forskning

Southern African-Nordic Centre (SANORD)

UiB har vært en pådriver i etableringen av Southern African-Nordic Centre (SANORD) for multilateralt akademisk samarbeid innenfor forskning og utdanning mellom Norden og det sørlige Afrika.

Formål:

Senteret ble grunnlagt i januar 2007 etter initiativ fra vitenskapelig ansatte ved UiB og University of the Western Cape i Cape Town, Sør Afrika. Det er i dag 44 medlemsinstitusjoner i SANORD fordelt på 19 medlemsinstitusjoner i Norden og 25 medlemsinstitusjoner i det sørlige Afrika. Senteret skal fremme multilateralt forsknings- og utdanningssamarbeid mellom akademiske institusjoner i Norden og det sørlige Afrika. SANORD fremmer også andre samarbeidsaktiviteter i form av faglige konferanser, seminarer og workshops, tilbud av utdanningsprogrammer og kurs for nordiske og afrikanske studenter, kontakt med næringsliv og media. Kulturutveksling er også sentrale aktiviteter i SANORDs virksomhet.

 

UiBs deltakelse i senterets aktiviteter:

UiB var initiativtaker til etableringen av SANORD i 2007. UiBs ledelse og vitenskapelig ansatte har i alle år deltatt aktivt både i SANORDs styre, forskjellige arbeidsgrupper, og i det faglige samarbeidet. Vitenskapelig ansatte fra UiB har ogsåi flere år hatt en sentral rolle i komiteen som planlegger og arrangerer den store årlige SANORD-konferansen i tilknytning til årsmøte. SANORD utlyser årlige midler til utvikling av tematiske samarbeidsprosjekter og UiB-ansatte har både koordinert og vært partner i slike prosjekter. UiB mottar også masterutvekslingsstudenter fra medlemsinstitusjoner i det sørlige Afrika som har fått innvilget stipend fra SANORDs Brian O ́Connell Scholarship Programme.

 

Merverdi/nytteverdi for UiB:

UiB har i dag et omfattende samarbeid med institusjoner i det sørlige Afrika både når det gjelder forskning, utdanning og studentutveksling. Globale samfunnsutfordringer med særlig relevans for sosial, økonomisk og politisk utvikling i fattige land er et av de strategiske hovedsatsingsområdene i UiBs strategi. SANORD er en viktig ressurs for UiBs strategiske satsingsområde Globale samfunnsutfordringer gjennom muligheten som gis for utviklingen av institusjonelt og faglig samarbeid med SANORD partnere i det sørlige Afrika. Hvert år forsøkes det arrangert en lokal SANORD dag på UiB med ulike tema hvor fagpersoner fra forskjellige fakulteter inviteres til å delta med foredrag eller som tilhørere. UiB og Høgskolen i Bergen har etter hvert forsøkt å samkjøre lokale SANORD aktiviteter og ha tettere kontakt/samarbeid omkring SANORD arbeidet. På denne måten kan også SANORD bidra til økt lokalt samarbeid mellom UiB og HiB på enkelte fagområder relatert til globale samfunnsutfordringer.

Senteret ble etablert etter felles innsats fra akademikere fra UiB og University of the Western Cape i Sør-Afrika.

Senteret skal:

  • Skape en plattform for diskusjon, planlegging og felles innsats mellom ledere for universiteter i Norden og det sørlige Afrika.
  • Sørge for at akademikerne får gode møtesteder.
  • Fremme og hjelpe til med utviklingen av strategiske samarbeidsprosjekter.
  • Tilby ressurser og informasjonstjenester, inkludert bade fysiske og virtuelle møtesteder, for å fremme samarbeidet.
  • Fremme kulturutveksling som styrker det akademiske liv.
  • Bygge relasjoner til lokalsamfunn, næringsliv og medier.

Se hjemmeside.