Hjem
Forskning

Senter for miljøvenlig fangst (CRISP)

Hovedmålet for CRISP er å utvikle teknologi som bidrar til et mer ansvarlig og selektivt fiske og bedre forvaltning av fiskeressursene.

Senter for miljøvenlig fangst (CRISP) ble opprettet i 2011 med finansiering gjennom SFI-ordningen fra Norges forskningsråd. Senteret har i alt ti partnere fra forskning, industri og næringsliv innen fiskeri og maritime fag.

Senteret arbeider med å utvikle ny fiskeriteknologi som kan møte nåtidens krav knyttet både til miljømessige hensyn, kvalitet i levereanse og økonomisk verdiskaping. Hovedfokuset er på trål og ringnot, som er de desidert viktigste redskapstypene globalt.

Senterets arbeid er tuftet på tre pilarer:

1. Måleinstrumenter for identifikasjon og overvåkning

  • Utvikle og implementere instrumenter som kan bestemme art og størrelse før fangst
  • Utvikle instrumenter som kan registrere fiskadferd og redskapsoppførsel under fiske

2. Miljøvennlige og selektive fangstredskaper

  • Utvikle metoder og instrumenter som kan frigjøre uønsket bifangst
  • Utvikle nye trålredskap som minimaliserer skade på bunn og reduserer energibruken

3. Kvalitet og verdiskaping

  • Utvikle skånsom fangst og behandling som optimaliserer kvalitet og verdi
  • Analysere og dokumentere økonomiske gevinster for fiskeindustrien