Hjem
Forskningsetikk
REDELIGHETSUTVALGET

Behandle mistanke om uredelighet

Påstander og mistanker om uredelighet ved UiB skal behandles på en forsvarlig og betryggende måte.

Bilde av døren til biblioteket på HF
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Behandlingen av saker om mistanke om uredelighet skal skje i tråd med Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Universitetet i Bergen.

UiBs behandling av mistanke om uredelighet har som mål å klarlegge fakta i saken. Behandlingen skal også ivareta både hensynet til den/de mistanken retter seg mot, og den/de som har meldt fra om saken.  

Av hensyn til alle involverte bør slike saker behandles så raskt som mulig. Saksbehandlingen skal følge forvaltningsloven kapittel IV om saksforberedelse og kapittel V om vedtak, og lovens bestemmelser så langt de passer. 

Det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at noen har opptrådt vitenskapelig uredelig. Beviskravet gjelder både for de faktiske forholdene i saken, og for forskerens grove uaktsomhet eller forsett (forskningsetikkloven § 8 andre ledd og forskningsetikkforskriften § 7 tredje ledd.)   

Saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal først forsøkes løst ved fakultetene, før sakene eventuelt overføres til behandling i Redelighetsutvalget. 

Behandling av meldinger forutsetter imidlertid at den aktuelle saken: 

 • har tilknytning til vitenskapelig virksomhet ved UiB, eller 
 • involverer eller berører én eller flere forskere ved UiB 

Saksbehandlingen skal følge UiBs retningslinjer, som er fastsatt av universitetsstyret. 

Redelighetsutvalget ved UiB

Redelighetsutvalget har et todelt mandat og skal: 

 1. bidra til å fremme kunnskap om forskningsetikk og forebygge uredelighet i forskningen
 2. behandle saker som gjelder mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer. 

Utvalget skal behandle de sakene som gjelder mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Utvalget kan også etterprøve fakultetenes uttalelser når sakene avsluttes på fakultetsnivå. Det kan i tillegg overprøve konklusjonen i fakultetets uttalelse, ta opp saker av eget initiativ, og dermed be fakultetet om å utrede en aktuell sak. 

Medlemmer i redelighetsutvalget 

Utvalget ledes av viserektor for forskning og internasjonale relasjoner, og har medlemmer med kompetanse innen forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget har ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen. 

Medlemmer: 

 • Viserektor Benedicte Carlsen, leder 
 • Professor Lise Øvreås, Institutt for biovitenskap 
 • Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 • Førsteamanuensis Torger Kielland, Det juridiske fakultet 
 • Seniorforsker Inge Amundsen, CMI 

Varamedlemmer: 

 • Professor Rasmus Tore Slaattelid, Senter for vitenskapsteori (vara for interne medlemmer) 
 • Førsteamanuensis Liliia Oprysk, Det juridiske fakultet (vara for jurist) 
 • Professor Knut Ims, Norges Handelshøyskole (vara for eksternt medlem) 

Sekretariat: 

 • Silje Haaskjold Sætre, Universitetsdirektørens kontor
 • Helge Gismarvik Høvik, Universitetsdirektørens kontor

Saksgang

Behandling ved fakultetet 

Alle fakulteter har et lokalt redelighetsutvalg som skal utrede og behandle enkeltsaker. Lokale redelighetsutvalg kan avvise eller avslutte saken eller sende saken videre til behandling ved det sentrale redelighetsutvalget ved UiB. Fakultetet skal sikre at saken er godt nok opplyst. Saker som avsluttes på fakultetet skal uansett rapporteres om til sentralt redelighetsutvalg. 

Saker av alvorlig karakter – som gjelder mistanke om vitenskapelig uredelighet – skal oversendes det sentrale redelighetsutvalget for behandling. 

Behandling ved Redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalget skal sørge for at saken er godt opplyst før det kan ta stilling til saken. Utvalget kan etterprøve fakultetenes uttalelser når sakene avsluttes på fakultetsnivå. Utvalget kan i tillegg overprøve konklusjonen i fakultetets uttalelse, ta opp saker på eget initiativ, og i den forbindelse be fakultetet om å utrede en aktuell sak. 

Klagerett  

I saker hvor det sentrale redelighetsutvalget konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan forskeren klage til Granskingsutvalget (forskningsetikkloven § 6 femte ledd og forvaltningsloven § 29). Redelighetsutvalget har ansvaret for å håndtere klagesaken. 

Rapportering til Granskingsutvalget 

UiB skal rapportere til Granskingsutvalget om saker som gjelder mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer (forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd

Det er sakens innhold som avgjør om saken skal rapporteres, ikke konklusjonen i saken. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om saken ble løst ved et fakultet eller behandlet i UiBs sentrale Redelighetsutvalg. Dette utvalget har ansvaret for rapporteringen.  

Habilitet 

Forvaltningslovens vanlige regler om habilitet gjelder for behandling av saker om mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Reglene om hvem som er habil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse og til å treffe avgjørelse finnes i forvaltningsloven § 6

Offentlighet og innsyn

Opplysninger i saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer er som hovedregel unntatt offentlighet frem til saken er endelig avgjort ved institusjonen (forskningsetikkloven § 11 og offentleglova § 24 andre ledd).   

Opplysninger som UiB har taushetsplikt om, vil være unntatt offentlighet også etter at saken er avgjort. 

Støtte etter urettmessige anklager 

I saker der det ikke foreligger brudd på anerkjente forskningsetiske normer, eller bare et mindre alvorlig brudd på dem, skal Redelighetsutvalget ifølge UiBs egne retningslinjer vurdere om det er behov for tiltak for å gjenopprette forskerens/forskernes omdømme. Dette skal gjøres i dialog med forskeren og fakultetet.