Hjem
Forskningsetikk

Hva er mitt ansvar

Alle som forsker eller studerer ved UiB har et ansvar for forskningsetikk og vitenskapelig redelighet.

Kvinneholder to bøker
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

UiB har etiske retningslinjer og bestemte fremgangsmåter (for eksempel for å ivareta personvern) som du må følge. Det er viktig at du er bevisst på de generelle forskningsetiske retningslinjene som er utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Disse retningslinjene inkluderer prinsipper som respekt for menneskeverdet, forsvarlig behandling av forskningsdeltakere, ærlighet og redelighet i rapportering av forskningsresultater og åpenhet og gjennomsiktighet i forskningen.

Forsker/vitenskapelig ansatt

Som vitenskapelig ansatt ved UiB har du ansvar for at forskningen din er i tråd med relevante etiske standarder og regler. Dette innebærer å følge UiBs retningslinjer for forskningsetikk, fagspesifikke retningslinjer samt de generelle forskningsetiske retningslinjene utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du må holde deg oppdatert på lover og regler som gjelder for forskningen din, slik som personvernlovgivningen. Behandler du personopplysninger, må prosjektet registreres i RETTE.  

Det er viktig å være ærlig og transparent i rapportering av forskningsresultater. Du må også sørge for at forskningen din ikke skader deltakerne eller samfunnet, og at du behandler forskningsdeltakerne dine med respekt og forsvarlighet.  

Det er også viktig å være bevisst på diskutable forskningspraksiser som kan skade forskningens integritet, og påvirke publikums tillit til forskningen. Dette kan inkludere manipulasjon av data, manglende kreditering til de som har bidratt til forskningen, å unnlate å publisere resultater eller å unngå å melde om etiske brudd. I tillegg må du være klar over eventuelle interessekonflikter som kan påvirke forskningen, og håndtere disse på en redelig måte ved å være åpen om roller og interesser.  

Dersom det dreier seg om medisinsk og helsefaglig forskning, må du følge egne retningslinjer, og det må foreligge forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før prosjektet starter. 

Masterstudent

Det er viktig å være ærlig når du rapporterer resultater, sitere og referere til andres arbeid på en korrekt måte, og å unngå juks eller fusk. Du må også sørge for at oppgaven din ikke skader deltakerne eller samfunnet, og at du behandler eventuelle forskningsdeltakerne med respekt og forsvarlighet. Veileder har ansvar for masteroppgaver som også er forskningsprosjekter, men som masterstudent vil du få ansvar for ulike arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføringen. Husk at du som student må rette deg etter veileders råd når det gjelder forskningsetikk, personvernspørsmål og annet. 

Behandler du personopplysninger, må prosjektet registreres i RETTE.  

Ph.d.-kandidat

Som ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen (UiB) har du et ansvar for at forskningen din er i tråd med relevante etiske standarder og regler. Dette innebærer å følge UiBs retningslinjer for forskningsetikk, fagspesifikke retningslinjer samt de generelle forskningsetiske retningslinjene utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du må holde deg oppdatert på lover og regler som gjelder for forskningen din, slik som personvernlovgivningen. Behandler du personopplysninger, må prosjektet registreres i RETTE.  

Det er viktig å være ærlig og transparent i rapportering av forskningsresultater. Du må også sørge for at forskningen din ikke skader deltakerne eller samfunnet, og at du behandler forskningsdeltakerne dine med respekt og forsvarlighet. Det er også viktig å være bevisst på diskutable forskningspraksiser som kan skade forskningens integritet, og påvirke publikums tillit. Dette kan inkludere manipulasjon av data, manglende kreditering til de som har bidratt til forskningen, unnlate å publisere resultater eller unngå å melde om etiske brudd. I tillegg må du være klar over eventuelle interessekonflikter som kan påvirke forskningen, og håndtere disse på en redelig måte ved å være åpen om roller og interesser.  

Veileder har også ansvar for å veilede om forskningsetiske problemstillinger, personvernspørsmål og lignende, og som ph.d.-kandidat skal du forholde deg til veileders råd om slike spørsmål i arbeidet med prosjektet.  

Dersom det dreier seg om medisinsk og helsefaglig forskning, må den følge egne retningslinjer, og det må foreligge forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før prosjektet starter. Veileder har ansvar for å påse at søknad om forhåndsgodkjenning for ph.d.-prosjektet blir sendt til REK, og sørge for at slik forhåndsgodkjenning foreligger før prosjektet starter. 

Prosjektleder/veileder

Som prosjektleder og veileder har du et ekstra ansvar for å sikre at alle deler av prosjektet følger etiske retningslinjer, og at deltakerne i prosjektet behandles på en forsvarlig måte. Du er også ansvarlig for å sørge for at alle studenter, kandidater og forskere i prosjektet følger etiske retningslinjer og lover og regler, som for eksempel UiBs system for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter og studentoppgaver, RETTE.   

Som veileder har du ansvar for å sørge for at de du veileder følger etiske retningslinjer, og hjelpe dem med å håndtere eventuelle etiske utfordringer som kan oppstå under forskningen. I tillegg må du være klar over eventuelle interessekonflikter som kan påvirke forskningen, og håndtere disse på en redelig måte ved å være åpen om roller og interesser. Dette kan inkludere finansiering fra interessegrupper eller personlige forhold til deltakerne i forskningen. Det er også viktig at du holder deg oppdatert på lover og regler som gjelder for forskning, som for eksempel personvernloven. 

Dersom det dreier seg om medisinsk og helsefaglig forskning, må den følge egne retningslinjer, og det må foreligge forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før prosjektet starter. Veiledere for ph.d.-kandidater har ansvar for å påse at søknad om forhåndsgodkjenning for ph.d.-prosjektet blir sendt til REK, og sørge for at slik forhåndsgodkjenning foreligger før prosjektet starter. Overordnet er det viktig at du tar et aktivt ansvar for å sikre at forskningen du utfører er i tråd med etiske prinsipper, UiBs retningslinjer og de generelle forskningsetiske retningslinjene, og at den er redelig, ærlig og gjennomsiktig. 

Du må også ta ansvar for forskningsprosjektet som helhet og iverksette korrigerende tiltak hvis etiske brudd eller feil oppdages. Som prosjektleder og veileder, bør du sørge for å ha en åpen og gjennomsiktig kommunikasjon med forskningsgruppemedlemmer og ph.d.-kandidater, og lav terskel for å melde fra om eventuelle etiske bekymringer. Les mer om hvordan om hvordan du melder mistanke om mulig uredelighet eller andre mulige brudd på forskningsetiske retningslinjer.