Hjem

UiB FRAM

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilde som viser framside på UiB FRAM - rapporten

UiB FRAM er et langsiktig utviklingsprosjekt som skal sikre at forskerne ved UiB har gode rammevilkår for å drive forskning av høy kvalitet.

UiB FRAM er et utviklingsprosjekt som ble etablert i 2019, for å gi institusjonen mer kunnskap om relevante rammebetingelser for kvalitet i forskning.

Resultater fra arbeidet ble oppsummert i rapporten UiB FRAM – rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning (2021). 

Denne rapporten kom med åtte anbefalinger til områder der det er behov for oppfølging. 

Disse åtte anbefalingene følges nå opp gjennom ulike delprosjekter og tiltak på ulike nivå i organisasjonen. Oppfølgingsarbeidet startet høsten 2021.

Universitetsledelsen har satt i gang et felles overordnet arbeid med å følge opp de viktigste anbefalingene i rapporten. To delprosjekter er etablert:

  1. «FRAMtid» – et prosjekt som skal utforske og prøve ut tiltak som kan skape rom for mer sammenhengende tid til forskning.
  2. «BOAdrift» – et prosjekt som skal utvikle og iverksette tiltak som kan støtte forskerne i oppstart og drift av eksternfinansierte prosjekter (BOA).

I lys av kunnskapsgrunnlaget og resultatene på instituttnivå har også fakultets- og instituttledelse ved UiB jobbet sammen for å prioritere og konkretisere nødvendige tiltak.

En grunntanke i UiB sitt utviklingsarbeid gjennom FRAM er at forskningsmiljøene og forskerne selv vet best hva de trenger for å videreutvikle seg, og hva som er hindringer i dag.

Pilotinstitutter i arbeid:
bilde av pilotinstitutter

Institutter delte erfaringer fra UiB FRAMtid

UiB FRAM prosjektet har som mål å legge bedre til rette for forskning ved UiB. Nå har pilotinstituttene delt sine erfaringer så langt.

IBMP blir pilotinstitutt:
Bilde av Lin Sørensen

Nytt institutt rigges for UiB Fram

Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi iverksettes et større utviklingsarbeid. Det handler om sammenhengende tid til forskning, kollegialitet og samarbeid om undervisning, forteller instituttleder Lin Sørensen.

UiB FRAM
UiB FRAM starter piloter hos Det psykologiske og Det humanistiske fakultet.

UiB FRAM-piloter i gang ved tre institutter

Pilotprosjekter under UiB FRAM-fanen har startet opp ved tre institutter. – Prosjektet gir oss en god ramme og et driv til å se på egen virksomhet og jobbe videre med resultatene som kom fram i UiB FRAM-undersøkelsen, sier Anlaug Lid, administrasjonssjef ved Institutt for samfunnspsykologi.

UiB FRAM
TEEMU RYYMIN instituttleder for AHKR, uib

Slik skal forskerne få mer tid til sammenhengende forskning

- Vi er privilegerte som har forskningstid lagt til stillingene våre. Som en av pilotene i FRAM har vi nå muligheten til å organisere oss på nye måter som kan frigjøre mer tid til sammenhengende forskning, sier Teemu Ryymin ved AHKR.