Hjem

UiB FRAM

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilde som viser framside på UiB FRAM - rapporten

UiB FRAM er et langsiktig utviklingsprosjekt som skal sikre at de vitenskapelig ansatte ved UiB har gode rammevilkår for å drive forskning av høy kvalitet.

UiB FRAM er navnet på utviklingsarbeidet knyttet til rapporten UiB FRAM – rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning (2021).

En grunntanke i UiB sitt utviklingsarbeid gjennom FRAM er at forskningsmiljøene og forskerne selv vet best hva de trenger for å videreutvikle seg, og hva som er hindringer i dag.

UiB FRAM-rapporten ga åtte anbefalinger som følges opp gjennom delprosjekter og tiltak på ulike nivå i organisasjonen. Universitetsledelsen har derfor satt i gang et felles overordnet arbeid med å følge opp de viktigste anbefalingene i rapporten. I lys av kunnskapsgrunnlaget har også fakultets- og instituttledelse ved UiB jobbet sammen for å prioritere og konkretisere nødvendige tiltak.

FRAMtid er et delprosjekt som skal utforske og prøve ut tiltak som kan skape rom for mer sammenhengende tid til forskning.

HEMIL | UIB FRAM
Fungisai Ottemöller Alrek helseklynge

– Arbeidet med UiB FRAMtid har vært en aha-opplevelse

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) har deltatt som UiB FRAM-pilot i litt over et år. I løpet av våren har de testet ut møtefrie dager, bruk av Teams som alternativ til e-post, og lokal opplæring i IT-systemer for å frigjøre mer tid til forskning.

Erfaringsdelingsseminar
Gruppediskusjoner på erfaringsdelingsseminar om UiB Framtid-prosjektet

Utvikler nye tiltak for å skjerme forskingstid

Nylig var alle pilotinstituttene i som deltar i prosjektet UiB FRAMtid samlet for å dele erfaringer og forslag til ulike tiltak som kan bidra til å skjerme- og tilrettelegge for sammenhengende forskningstid.

UiB FRAM
Illustrasjonsfoto av undervisning

Blokkundervisning bidrar til bedre oversikt i studiehverdagen

Blokkundervisning gir bedre oversikt og gjør det lettere å organisere studiehverdagen. Det viser foreløpige erfaringer fra pilotforsøket som er gjennomført på deler av historiefaget ved UiB denne våren.

Pilotinstitutter i arbeid:
bilde av pilotinstitutter

Institutter delte erfaringer fra UiB FRAMtid

UiB FRAM prosjektet har som mål å legge bedre til rette for forskning ved UiB. Nå har pilotinstituttene delt sine erfaringer så langt.

IBMP blir pilotinstitutt:
Bilde av Lin Sørensen

Nytt institutt rigges for UiB Fram

Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi iverksettes et større utviklingsarbeid. Det handler om sammenhengende tid til forskning, kollegialitet og samarbeid om undervisning, forteller instituttleder Lin Sørensen.