Hjem
UiB FRAM

Les UiB FRAM-rapporten

Rapporten gjennomgår rammebetingelser for kvalitet i forskning og belyser ulike aspekter som hemmer eller fremmer forskningskvalitet i fagmiljøene ved UiB.

Hovedinnhold

Rapporten gjennomgår rammebetingelser for kvalitet i forskning, belyser ulike aspekter som hemmer eller fremmer forskningskvalitet i fagmiljøene ved UiB, og kommer til slutt med anbefalinger til områder der det er behov for oppfølging. Et viktig formål med UiB FRAM er at rapporten og kunnskapsgrunnlaget skal bidra inn i fakultetenes eget arbeid med å utvikle rammevilkår for kvalitet i forskning.

Prosjektet UiB FRAM ble satt i gang med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet, og skulle undersøke hvordan UiB kan sørge for gode betingelser for sterk forskningskultur med klare forventninger om høy aktivitet, eksternfinansiering og god publisering.

Universitetsstyret vedtok i oktober 2019 å gjennomføre et prosjekt for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for en sterk utvikling over tid (sak 101/19) . Arbeidet ble drevet frem av en arbeidsgruppe ledet av daværende prorektor Margareth Hagen.

Arbeidsgruppen ferdigstilte sitt arbeid våren 2021, og konkretiserte her hvilke betingelser som fremmer forskningskvalitet og aktivitet.

Styresak 99/20 Forskning - aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet peker også på en rekke forhold som vil ha konsekvenser for UiBs ambisjoner, og det er et stort behov for å få frem relevante tiltak for å styrke forskningen.

Som breddeuniversitet representerer UiB et bredt spekter av forskningsfelt og tradisjoner. Disse har interne standarder for vitenskapelig kvalitet, og hvordan kvalitet kan vurderes.

Vi må samtidig ta hensyn til at rammevilkårene for universitetene er i endring både nasjonalt og internasjonalt, og vi ser at eksterne finansieringskilders kvalitetsdefinisjoner også kan ligge til grunn for hvilke miljø som får rammer til å utvikle seg.

For at UiB skal sikre forskningskvalitet er en viktig rammebetingelse tilgang til et kompetent fagstøtteapparat som kan bistå forskerne. Det er også et uttalt mål for UiB å dimensjonere tilgangen på støttefunksjoner i tråd med UiB sine målsetninger.