Hjem
UiB FRAM

Videre arbeid med prosjektet

Hovedinnhold

En grunntanke i UiB sitt utviklingsarbeid gjennom FRAM er at forskningsmiljøene og forskerne selv vet best hva de trenger for å videreutvikle seg, og hva som er hindringer i dag. En undersøkelse gjort våren 2021 har gitt et godt og unikt kunnskapsgrunnlag når det gjelder hvordan UiB forskere selv opplever sine rammebetingelser og hvordan de kan forbedres.

  • Fakultetene har fått forelagt fakultetsvise resultat fra FRAM-undersøkelsene og statistikk fra driftssystemene ved UiB
  • Rapportane er lagt fram for fakultetene, og fakultetene har i forkant av styresaken gitt sine synspunkt på hvordan arbeidsgruppens  rapport kan følges opp lokalt
  • Universitetsledelsen vil følge arbeidet systematisk de neste årene.  Universitetsledelsen vil i dialog med fagleg ledelse på fakultetene vurdere behov for felles institusjonelle tilnærmininger.
  • Høsten 2021 vil det settast i gang et felles overordnet arbeid med å følge anbefalingane i rapporten, i første omgang særlig med fokus på tid til forsking.

UiB FRAM har også vært oppe som styresak, og det er lagt opp til oppfølging langs flere akser.