Hjem
UiB FRAM
Delprosjektet «BOAdrift»

Bedre drift av eksternfinansierte prosjekter

Hvilken støtte trenger forskere i oppstart og drift av eksternfinansierte prosjekter? Det handler delprosjektet «BOAdrift» om.

Bilde av forsker som ser på rør og ventiler
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

I det empiriske kunnskapsgrunnlaget for UiB FRAM pekte forskerne på at driftsoppgaver i eksternfinansierte prosjekter stjeler viktig forskningstid, og at god støtte i denne fasen vil kunne gi dem mer tid til forskning. Det ble fremhevet at gode rutiner for prosjektgjennomføring har betydning for både gjennomføring og resultater, og trygge og kompetente prosjektledere er viktig både for å sikre ansvarlig prosjektdrift og for å skape motivasjon til å arbeide med nye søknader. 

Det er derfor satt i gang et oppfølgingsarbeid i fellesadministrasjonen for å få bedre innsikt i hvordan UiB kan innrette seg for å sikre effektiv og profesjonalisert oppstart og drift av prosjekter. Delprosjektet «BOAdrift» ble etablert våren 2022.

Prosjektet drives frem av UiBs direktørgruppe i samarbeid med universitetets sentrale BOA-team, og utvikler og iverksetter tiltak som kan støtte forskerne i oppstart og drift av eksternfinansierte prosjekter. Sentrale tiltak i dette arbeidet er: 

  • Innføring av obligatoriske prosjekttilpassede oppstartsmøter for alle eksternfinansierte prosjekter 
  • Utvikling av et digitalt prosjektstyringsverktøy 
  • Kompetansebygging rundt prosjektledelse 

UiBs interne kompetansehevingsprogram UiB Opp har også blitt utvidet med kurstilbud for vitenskapelig ansatte. Kurs i både prosjektledelse og risikohåndtering er under utarbeidelse og vil tilbys fra 2023.