Hjem
Institutt for fremmedspråk

Tenester frå Uni Digital

Hovedinnhold

Avtalar om assistanse frå Uni Digital må alltid klarerast med instituttleiar. På eksternfinansierte prosjekt må utgiftene dekkast av prosjektbudsjetta. Har ein ikkje slike midlar, kan ein søkja om instituttstøtte til forskingsføremål, smådriftsmidlar o.a. innan dei fristane som gjeld.

Ved kjøp av tenester frå Uni Digital skal det utarbeidast ein skriftleg avtale som spesifiserer kva for oppgåver som skal utførast, og prisen for arbeidet.