Hjem
Institutt for fremmedspråk

Toppfinansiering - fellesløft III

Årets utlysning (2017) av FRIPRO-midler inneholder bl.a. en sum på 500 millioner som er avsatt til FRIPRO-toppforsk prosjekter. Mer informasjon i vedlegget.

Hovedinnhold

Fellesløftet er et spleiselag der NFR og UiB sentralt bidrar med like stor finansiering. Egenfinansiering fra UiB sentralt tilsvarer regnskapsført forskningsaktivitet finansiert av NFR (inkluderer ikke gjennomstrømningsmidler til partnere).

I utlysningen heter det: «Ledelsen ved hver institusjon må innen 31.5.2017 sende en oversikt til Fripro@forskningsradet.no over hvilke søknader institusjonen har sendt inn til FRIPRO Toppforsk (Annen støtte), fordelt på de tre aktivitetene FRIHUMSAM, FRIMEDBIO og FRINATEK. Søknader som ikke er ført opp i oversiktene fra institusjonene, vil bli avvist.»

FA koordinerer institusjonsbrevet og fakultet skal sende inn søknadsinfo (Prosjektleder, prosjekttittel, institutt). Vi ber enhetene om å sende informasjon til Kirsten Moen pr e-post innen 23.5.2017. Universitetsledelsen signerer institusjonsbreve