Hjem
Institutt for fremmedspråk
A-Å for tilsette

A-Å for tilsette ved Institutt for framandspråk

Dette er ei alfabetisert samling av informasjonsartiklar for tilsette ved Institutt for framandspråk. Dersom du ikkje finn det treffordet du leitar etter, er det fint om du seier ifrå, slik at vi kan forbetre og utvide lista. Send då mail til post@if.uib.no.

Hovedinnhold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

A

Adresser og post

Arbeidsperioden for stipendiatar og postdoktorar 

Arbeidstid, registrering og overtid

Arbeid ved UiB utanfor instituttet

Assistentar i utlandet - avtale, honorar og skattekort 

Avgang 

Avhandlings-portalen

Aviser og tidsskrift 

Avslutning av stipendperiode

 

B

Bergen universitetsfond

Betaling av ekstra sensur og undervising

Betaling for ulagleg arbeidstid

Bevertning

Bokkjøp - Akademika

Bokkjøp til forsking

Bokpengar (driftsmidlar)

Brevark

Budsjett - hjelp

 

D

Datamaskin - innkjøp

Disputas

Driftsmidlar (bokpengar)

 

E

Eksamen

Ekstra ferieveke over fylte 60

Ekstra lønssteg etter levering på normert tid - stipendiatar 

Eksterne - honorar

Ekstern sensor

Emeriti - kontorplass 

Emneansvarlege - retningslinjer

Emne- og programevaluering

Engelske titlar verv

Erasmusmobilitet

EVU-arbeid

 

F

Fagkoordinatorar - retningslinjer

Faktura

Ferie

Ferieavvikling - stipendiatar 

Ferieveke - ekstra over fylte 60

Finansieringskjelder - forsking

Forlenging av stipendperiode ved dokumentert fråvær

Forskarskular

Forskarutdanning

Forskingsetikk

Forskingsgrupper - praktisk informasjon

Forskingskoordinator - retningslinjer

Forskingsterminar

Forskotsbetaling, publiseringsstøtte

Frikjøp undervising

Fråvær

Funding of doctoral fellows on the quota scheme

 

G

Gjesteforelesarar - honorar, lønsplassering og skattekort

Gjesteforelesarar - økonomisk støtte frå instituttet

 

H

Heimesidene til instituttet

Honorar - eksterne

Honorar for arbeid utover full stilling 

Honorar - pensjonistar

Honorar til studentar i råd og utval

Honorar - tilsette ved andre institutt

 

 

I

Innkjøp, representasjon og betalingar

Innkjøp av datamaskin

Instituttnamnet på ulike språk

Instituttrådet 

Instituttrådet - innkallingar og sakspapir

Instituttrådet - medlemmer

Instituttrådet - referat

Instituttrådet - retningslinjer

Instituttstøtte - forskarutdanning 

Instituttstøtte - forsking og publisering

Instituttstøtte til gjesteforelesarar

IT-hjelp

IT-innkjøp

IT og telefon

IT-utstyr - stipendiatar 

IT-utstyr - kassasjon

 

K

Kompensasjonstillegg - reiserekningar

Konferansar 

Kontor og møblar

Kontorplass - emeriti

Kontrakt for doktorgradsstipendiater

Kostsatsar - reiserekning

Klagesaker - rutine

Kredittkort for jobbreiser

 

L

 

M

Masteroppgåver - sensur 

Masterveiledning - interne retningsliner

Mellombels tilsette lærarar

Meltzerfondet

Mobiltelefonfinansiering

Møblar og kontor

Møtegodtgjersle - stipendiatar 

 

N

Nettspanskkoordinator - retningslinjer

Nøklar og nøkkelkort

 

O

Overtid

 

P

Parkering

Permisjon

Pensjonistar

Pensjonistar - honorar

Ph.d.-utdanning

Postdoktorar - pliktarbeid 

Post og adresser

Post og pakkar

Programsensor

Programstyra

Programvare

Publiseringsstøtte, forskotsbetaling

Påskjønning ved avgang

 

R

Reisemaskin (berbar pc/Mac til utlån)

Reiser

Reiser - Kredittkort

Reiserekning - kompensasjonstillegg

Reiserekning - kostsatsar

Reiserekning eller FoU-oppgjersskjema?

Rekruttering av studentrepresentantar

Rekvisita

Representasjon

Retningslinjer for emneansvarlege

Retningslinjer for fagkoordinatorar ved Institutt for framandspråk

Retningslinjer for forskingskoordinator

Retningslinjer for instituttrådet

Retningslinjer for nettspanskkoordinator

Retningslinjer for rekruttering og oppfølging av studentrepresentantar

Retningslinjer for undervisingskoordinator

Rutine for klagesaker

 

S

Seniorpolitiske fridagar - ekstra ferieveke

Sensor frå utlandet

Sensur - ekstern

Sensurering av masteroppgåver

Sidegjeremål - søknad og registrering 

Sjukefråvær

Skjema for forskningsrapporter

Skjemaoversikt

Smådriftsmidlar

Språkvask

Stipendiatar - pliktarbeid 

Stipendiatar - ekstra lønnsteg etter levering på normert tid

Stipendiatar - ferieavvikling

Stipendiatar - kven svarar på kva?

Stipendiatar - møtegodtgjersle

Stipendperiode - avslutning

Stipendperiode - forlenging

STIP-HF

Studentrepresentantar 

Studentrepresentantar - honorar 

Synsundersøkelser og arbeidsplassbriller

 

T

Tidsrom for undervisning 

Telefon og IT

Toppforsk

Trening i arbeidstida

 

U

Undervisingsrekneskap 

Undervisingsfrikjøp

Undervisingsrom

Undervisingskoordinator - retningslinjer

Undervising - tidsrom for

Uni Digital - tenester

Utlån av teknisk utstyr

Utlånsmaskin (berbar pc/Mac)

UUI - Utvalet for undervising og internasjonalisering

 

V

Val ved institutet

Venteperiode - kvotestudentar 

Verv ved instituttet

Videokonferanse