Hjem
Institutt for fremmedspråk

Retningsliner for Forsknings- og forskarutdanningsutvalet

Retningsliner for forskings- og forskarutdanningsutvalet ved Institutt for framandspråk

Vedteke av fakultetet i møte desember 2011

1. Mandat og oppgåver

Forskings- og forskarutdanningsutvalet er eit forum for å drøfta spørsmål knytt til forsking og forskarutdanning ved Institutt for framandspråk (IF). Utvalet kan ikkje gjera bindande vedtak, men er eit organ for informasjonsutveksling, drøfting og nye initiativ.

Utvalet skal:

  • koma med innspel til forskingsmeldinga frå instituttet.
  • bli orientert om forskingstildelingane ved instituttet (støtte til forskingsføremål, publisering,  forskingsgrupper o.a.).
  • drøfta tema av felles interesser for forskingsgruppene
  • ta opp andre spørsmål som gjeld forskinga ved instituttet, t.d. spørsmål om felles forskingssatsingar, profilering av forskinga ved instituttet, publisering, internasjonalisering,forskarutdanning og forskarskular.

 Organisering av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet  

Med virkning fra 1.1.2012 organiseres forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet som følger:

1) Fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen ved fakultetet.

2) Grunnenhetene har det administrative og økonomiske ansvaret. Institutt-/senterleder som øverste faglig ansvarlig har i tillegg det overordnede faglige ansvaret for kandidatene som er knyttet til enheten.

3) Det løpende faglige ansvaret organiseres på tre nivåer.

b) Et forsknings- og forskerutdanningsutvalg ved hvert institutt:

i) Utvalget ledes av forskningskoordinator og er satt sammen av lederne eller et utvalg ledere for instituttets forskergrupper og forskerskoler samt to representanter for gruppe B, herunder minst en doktorgradskandidat.

ii) Utvalget har sammen med instituttleder ansvar for at alle kandidater knyttes til aktive forskningsmiljøer, som hovedregel en forskergruppe.

iii) Utvalgene har også ansvar for opplæringsdelen, se nedenfor, og for den lokale kvalitetsutviklingen av forskerutdanningen. Dette inkluderer blant annet oppfølging av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, ansvaret for utvikling og organisering av lokale emner, og utvikling av søknader om nasjonale kurs finansiert gjennom Det nasjonale fakultetsmøtet.

iv) Utvalget får ellers sine oppgaver definert av instituttleder i samråd med instituttråde

Implementering  

Den delen av vedtaket som er knyttet til ansvarsfordeling og utvalgsstruktur, settes i verk med virkning fra 1.1.2012.

Så snart et nytt emne Vitenskap og etikk er vedtatt, har fakultetets forsknings- og forskerutdanningsutvalg ansvaret for de frigjorte fem studiepoengene.

I løpet av vårsemesteret 2012 foretas en gjennomgang av alle rutiner og retningslinjer knyttet til forskerutdanningen med sikte på samordning og tilpassing til innholdet i dette vedtaket.

2. Representasjon

Med i forskingsutvalet er:

Nytt:

·forskingsleiaren ved instituttet (leier utvalet)

· to representantar for forskargruppene

· to representantar for språkdisiplinane

· tre representantar for litteratur- og kulturdisiplinane

· ein representant for fagdidaktikkdisiplinane

· to representantar frå gruppe B, av desse minst ein doktorgradsstipendiat

 

Sekretær: forskningskonsulent

 

 

3. Leiing, innkalling og referat

Utvalet blir leia av forskingsleiaren ved instituttet, og forskingskonsulenten er sekretær. Innkalling med sakliste skal sendast ut minst tre dagar før møtet. Sakspapir kan ettersendast eller leggjast fram i
møtet om nødvendig.