Hjem
Institutt for fremmedspråk

Språkgeografi/Geografía lingüística

Dette prosjeket er samansett av to delar: språkgeografi og perspeptuell dialektologi

Hovedinnhold

(webside http://atlaslinguistico.blogspot.com)

I den språkgeografiske delen av prosjektet har det vorte utarbeidd lingvistiske atlas over alle mellom-amerikanske land. Såleis vil det no verta mogleg å sjå på dialektskilnader i området, samt samanlikna dei med andre delar eller regionar i Latin-Amerika og Spania. Mellom 1995 og 2008 ble det gjort eit feltarbeid i omlag 90 byar og bygder kor ein distribuerte eit til dette føremålet omarbeidd spørjeskjema.[1] Dette spørjeskjemaet er sett saman av ca. 1836 spørsmål og inndelt i fonetikk (57 spørsmål), morfosyntaks (90 spørsmål) og ordtilfang (1689 spørsmål). Ein har teikna kart over det innsamla materialet med sikte på å medverka til utviding av kunnskap om det spanske språket i Latin-Amerika.

Med omsyn til fonetikk og morfosyntaks, baserer forskingsprosjektet seg på fire informantar for kvar by eller bygd (to eldre og to yngre av begge kjøn) som er fødde i området og som ikkje skal ha reist derifrå over lange periodar.

 

[1] Miguel Ángel Quesada Pacheco, Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica. Cuestionario. San José: Editorial Nueva Década, 1992

 

Geografía lingüística

(página electrónica: http://atlaslingamericacentral.com)

En la sección de geografía lingüística del proyecto, se ha elaborado un atlas lingüístico para cada uno de los países que conforman América Central. De esta forma, nos será posible observar las diferencias dialectales del área, así como compararlas con otras partes o regiones de la América hispana y España.

Esta investigación se llevó a cabo entre 1995 y 2008, con un trabajo de campo en alrededor de 90 localidades en todo el Istmo Centroamericano a través de un cuestionario elaborado para este fin. Este cuestionario se compone de aprox. 1836 preguntas y se divide en fonética (57 preguntas), morfosintaxis (90 preguntas) y vocabulario (1689 preguntas). Con la publicación de los atlas se pretende contribuir al conocimiento del idioma español en Hispanoamérica.

Con respecto a la fonética y morfosintaxis, el proyecto de investigación se basa en cuatro informantes urbanos o rurales (dos ancianos y dos jóvenes de ambos sexos) nacidos en la zona y que no hayan viajado allí durante largos períodos, con lo cual se siguen los postulados de la geolingüística pluridimensional.

 

Publikasjonar/

Publicaciones

Dialektologi/språkgeografi

Azcúnaga, Raúl (2010), "Fonética del español salvadoreño", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.),  El español hablado en América Central. Nivel fonético, Frankfurt: Vervuert, pp. 83-113.

Cardona, Mauricio (2010a), "Fonética del español de Panamá", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.), El español hablado en América Central. Nivel fonético, Frankfurt: Vervuert, pp. 177-210.

Cardona, Mauricio (2010b), "La fonética del español en Belice", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.),  El español hablado en América Central. Nivel fonético, Frankfurt: Vervuert, pp. 21-48.

Cardona, Mauricio (2012), "Atlas lingüístico pluridimensional del español en Belice (ALPEB). Nivel fonético," en Bergen Language and Linguistics Studies, https://bells.uib.no/index.php/bells/issue/view/48/showToc.

Cardona, Mauricio (2012). Fonética del español de Belice y Panamá: análisis geolingüístico pluridimensional, Dr. art., Universitetet i Bergen.

Castillo, María (2013), "El español de Costa Rica: Nivel morfosintáctico", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.), El español hablado en América Central. Nivel morfosintáctico, Frankfurt: Vervuert, pp. 297-339.

Chavarría Úbeda, Carmen; Quesada Pacheco, Miguel Ángel (s.p.). Atlas lingüístico-etnográfico de Guatemala (ALEG). Niveles morfosintáctico y léxico. In fieri.

Chavarría, Carmen (2103), "El español de Guatemala en el nivel morfosintáctico. Análisis geolingüístico y pluridimensional", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.), El español hablado en América Central. Nivel morfosintáctico, Frankfurt: Vervuert, pp. 65-140.

Chavarría, Carmen; Rosales, María Auxiliadora (2010). Atlas lingüístico etnográfico de Nicaragua. Managua: Editorial PAVSA.

Hernández Torres, Ramón (2013a), "El español de Honduras: Nivel morfosintáctico", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.), El español hablado en América Central. Nivel morfosintáctico, Frankfurt: Vervuert, pp. 191-223.

Hernández Torres, Ramón (2013b). Atlas lingüístico-etnográfico de Honduras: Nivel fonético-fonológico. Tegucigalpa: Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Hernández Torres, Ramón (2013c). Atlas lingüístico-etnográfico de Honduras: Nivel morfosintáctico. Tegucigalpa: Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Igland, Andrea (2008). El diminutivo en el español de Costa Rica, Master, Universitetet i Bergen.

Pitloun, Petr (2003). Los tiempos verbales de indicativo en el habla culta costarricense. Dr. art., Universitetet i Bergen.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2008), "El español de América Central ayer, hoy y mañana," en Boletín de Filología [Universidad de Chile] XLIII;  pp. 145-174.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2010b) (ed.). El español de América Central: nivel fonético. Frankfurt: Vervuert.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2011c) Rasgos fonéticos del español de Costa Rica. I: El español hablado en América Central: nivel fonético. Vervuert Verlag; 155-175. En coautoría con Luis Vargas.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2013) (ed.). El español de América Central: nivel morfosintáctico. Frankfurt: Vervuert.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2013). Aspectos morfosintácticos del español hablado en Belice. I: El español hablado en América Central: nivel morfosintáctico. Iberoamericana / Vervuert Verlag; 23-64.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2013d) Presentación al Atlas lingüístico-etnográfico de Honduras. I: Atlas lingüístico-etnográfico de Honduras. Nivel léxico.. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 7-131.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2013e) Aspectos morfosintácticos del español de Panamá. I: El español hablado en América Central: nivel morfosintáctico. Iberoamericana / Vervuert Verlag; 341-378.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2013f) Morfosintaxis del español de El Salvador. I: El español hablado en América Central: nivel morfosintáctico. Iberoamericana / Vervuert Verlag; 141-190. En coautoría con Erick Rivera Orellana.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2014c) Situación del español en América Central. I: El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes. Madrid, Spania: Instituto Cervantes; 83-100.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.) (2010), Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica (ALECORI), San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel; Hareide, Lidun; Giraldo Gallego, Diana Andrea (eds.).  (2012): Atlas lingüístico de Belice, El Salvador, Honduras y Panamá: nivel fonético. Bergen Language and Linguistics Studies 2. Disponible en: www.bells.uib.no.

Rivera, Erick (2011).  Atlas lingüístico-etnográfico de El Salvador. Niveles morfosintáctico y léxico. San Salvador: Talleres Gráficos UCA.

Rivera, Erick (2013). Atlas lingüístico-etnográfico de Belice. Niveles morfosintáctico y léxico. San Salvador: Talleres Gráficos UCA

Rosales, Auxiliadora (2010), "El español de Nicaragua", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.),  El español hablado en América Central. Nivel fonético, Frankfurt: Vervuert, pp. 137-154.

Rosales, María Auxiliadora (2007), Atlas lingüístico de Nicaragua: Nivel fonético (Análisis geolingüístico pluridimensional), Tesis doctoral, Universidad Nacional (Costa Rica).

Strandheim, Cecilie (2008). El sistema verbal del español de Nicaragua. Master, Universitetet i Bergen.

Sund, Veronika (2007). El léxico del café en Guatemala. Análisis lexicográfico y dialectológico. Universidad de Bergen (Noruega). Tesis de Maestría.

Tinoco Rodríguez, Tarahy S. (2011). Atlas lingüístico-etnográfico de Panamá. Panamá: Editorial Universitaria.

Utgård, Katrine (2006). Fonética del español de Guatemala. Análisis geolingüístico pluridimensional. Master, Universidad de Bergen (Noruega).

Utgård, Katrine (2009), "Pronunciación del español guatemalteco. Atlas lingüístico-etnográfico de Guatemala. Nivel fonético segmental. Análisis geolingüístico plurimensional." Voces, pp. 1-49.

Utgård, Katrine (2010), "El español de Guatemala", en Quesada Pacheco, Miguel Ángel (ed.), El español hablado en América Central. Nivel fonético, Frankfurt: Vervuert, pp. 49-81.

Utgård, Katrine (2011). "La pronunciación del español guatemalteco. Atlas lingüístico-etnográfico de Guatemala. Nivel fonético segmental. Análsis geolingüístico pluridimensional." Revista Voces 1; 1-46.

Vargas Vargas, Luis (2000). Fonética del español de Costa Rica: análisis geolingüístico pluridimensional, Master, Universitetet i Bergen.

Ventura, Julio (2013). Atlas lingüístico etnográfico de Honduras (ALEH). Nivel léxico. Tegucigalpa: Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.