Hjem
Institutt for fremmedspråk

Retningsliner for rådet ved institutt for framandspråk

Justert versjon godkjent av instituttleiar 20. august 2020. Desse retningslinene gjeld fram til dei nye retningslinene, vedtekne av instituttrådet 5. februar 2020, trer i kraft 1. januar 2022.

Hovedinnhold

1. Storleik, samansetjing og val

Instituttrådet ved Institutt for framandspråk har 18 medlemer inkludert instituttleiar og er samansett slik:

  • Gruppe A, fast tilsette i undervisnings- og forskarstilling, har elleve representantar: instituttleiar, ein representant frå Dei nasjonale prøvane i engelsk og ein representant for kvart av faga arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk språk og latinamerikastudium, tysk.
  • Gruppe B, mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstilling, har ein representant.
  • Gruppe C, administrativt tilsette, har ein representant.
  • Gruppe D, studentar, har fem representantar.

Funksjonstida er fire år for representantane frå gruppe A og gruppe C, eitt år for representantane frå gruppe B og gruppe D.

2.  Kompetanse

Instituttrådet er det øvste representative organet ved Institutt for framandspråk. Instituttrådet skal behandla, gjera vedtak på vegner av instituttet og gje innstilling til fakultetet eller anna overordna organ i saker som gjeld:

  • overordna meldingar/rapportar om forsking, forskarutdanning og utdanning, andre strategi- og resultatdokument som vert utarbeidde av instituttet
  • eventuelle omstillings- og omorganiseringsplanar
  • budsjettframlegg, årsbudsjett, årsrekneskap

Instituttrådet ved Institutt for framandspråk har valt å delegera ansvaret for undervisningsadministrasjon til Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI) og programstyra. Instituttrådet behandlar likevel vesentlege endringar i instituttet sitt studietilbod, t. d. oppretting eller nedlegging av studieprogram.

I andre saker er instituttrådet eit rådgjevande informasjons- og kontaktorgan mellom instituttleiaren, alle tilsette og studentane. I tillegg til den type saker som instituttrådet skal behandla, kan instituttrådet be om å få framlagt og uttala seg om kva sak som helst så lenge ho ikkje er unnateke behandling i samsvar med lov, føreskrift, reglement eller sentrale vedtak ved universitetet.

3. Saksbehandling og møtepraksis

Møta i instituttrådet er opne. Instituttleiar ved Institutt for framandspråk er leiar av rådet og legg fram sakene. Innkalling skal sendast ut minst tre dagar før møtet. Sakspapir kan ettersendast eller leggjast fram i møtet om nødvendig. Administrasjonssjefen er sekretær for instituttrådet. Rutinane for saksbehandling, møteleiing, referat m.m. følgjer dei normalreglane som universitetstyret har fastsett.