Hjem

Institutt for fremmedspråk

Tidsrom for undervisning

Den arbeidstida som vert styrt av andre enn arbeidstakaren sjølv, t.d. undervisningstider, skal i den grad det er mogleg leggjast innanfor tidsrommet mellom 7.00 og 17.00 måndag til fredag. Når oppgåver er lagt utanfor dette tidsrommet, slik det t.d. er tilfelle med mykje av vidareutdanninga, har undervisaren rett til eit mindre tillegg pr time. Administrasjonen følgjer opp dette for vidareutdanninga. Andre som meiner dei har krav på dette tillegget, må kontakta Victoria.  

Vidare spørsmål kan rettast til administrasjonskonsulent Victoria Jensen eller administrasjonssjef Arve Kjell Uthaug, eventuelt også til personal- og organisasjonsavdelinga ved UiB.