Hjem
Institutt for fremmedspråk

Overtid skal alltid vera eksplisitt pålagt av instituttleiar eller administrasjonssjef, og kan berre påleggjast ved ekstraordinære behov. I tillegg gjeld det detaljerte reglar for kor mange timar overtid ein kan arbeida (jf retningslinene).

Arbeidstakarar i særleg ubundne stillingar har som hovudregel ikkje rett til overtidsgodtgjersle (jf retningslinene del II, pkt 2 for meir utfyllande informasjon).