Hjem

Institutt for fremmedspråk


Økonomisk støtte til doktoranden


Instituttet kan gje følgjande støtte til utgifter doktoranden har i samband med disputasen:

Støtte til trykking av inntil 25 eksemplar av avhandlinga (inkludert eksemplara ein pliktar å levera inn). Det er viktig at stipendiaten følgjer gjeldande reglar for opptrykk av avhandlinga.
Inntil 3000 kroner i støtte til doktormiddag eller tilsvarande arrangement i regi av doktoranden. Pengane blir utbetalte når doktoranden har sendt inn personfaktura med kvittering (Sjå husregelen om "Refusjon av utlegg" under "Innkjøp").


Gjennonføring


Avhandling i 5 eksemplar pluss søknad om å få vurdert denne, skjema for godkjenning av opplæringsdel m.m. skal leverast på fakultetet.

Tema for prøveforelesing skal meldast kandidaten 14 dagar (10 virkedagar) før prøveforelesinga skal gå føre seg (vanlegvis torsdagar).

Dei tilreisande kommisjonsmedlemane får overnatting i 2 døgn (vanlegvis frå torsdag til laurdag). Viss prøveforelesinga og disputasen må leggjast til andre vekedagar, blir det gitt tilsvarande innlosjeringstid. Om det av særskilde grunnar er naudsynt med 3 overnattingar, må dette takast opp med administrasjonssjefen ved instituttet på førehand.

Spørsmål om dei praktiske sidene  ved prosessen  frå innlevering til disputas kan stillast til Jan A. Johansen (tlf. 55589378)

 

Lunsj og middag i samband med disputas


Instituttet dekkjer følgjande måltid i samband med disputasen:

(1) Middag om kvelden etter prøveforelesinga. Her deltek komiteleiar og opponentane.

(2) Lunsj under disputasen, vanlegvis lagt til pausen mellom innlegga til første- og andreopponenten. Under denne lunsjen deltek kandidaten (ev. med 1-2 familiemedlemar), rettleiar(ane), opponentane, komiteleiar og disputasleiar. Kontakt Anne Hestnes så bestiller ho lunsj frå SiB.